5/22/16

19 พฤษภาคม 2559 วิทยากร ประชารัฐ ครู ก. ครู ข. สร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ

19 พฤษภาคม 2559 วิทยากร ประชารัฐ ครู ก. ครู ข. สร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ภาคบ่าย วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  และคณะ วิทยากร ครู ก. วิทยากร ครู ข. จากทุกตำบล  ในจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมวิทยากร ประชารัฐต้นแบบ ระดับอำเภอ (ครู ก.) วิทยากร ประชารัฐต้นแบบ ระดับอำเภอ (ครู ข.) สร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ ณ ศาลาพุทธชยันตี กรมทหารราบที่ ๑๖ ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร
วิทยากรโดย นส.อรพิมพ์ รักษาผล (น้องเบส)


No comments:

Post a Comment