5/30/16

23-25 พค.2559_เตรียมงาน พอ.สว.ณ วัดบ้านเหล่าโป่ ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

23-25 พค.2559_เตรียมงาน พอ.สว.ณ วัดบ้านเหล่าโป่ ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 23-25  พฤษภาคม 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นายขจรเกียรติ อุปยโสธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงแคนใหญ่
และ นายศุภสิทธิ์ ตั้งจิต ประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงาน หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ วัดบ้านเหล่าโป่ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ซึ่งมีกำหนดการกิจกรรม หน่วยแพทย์ พอ.สวณ วัดบ้านเหล่าโป่ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559  นี้  
ทั้งนี้ ได้รับคำแนะนำที่ดี จาก นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ ด้วยดี

            ขอบพระคุณ ผู้เข้าร่วมประชุม และทีมงานพื้นที่ ทุกท่าน อาทิเช่น
นายอุดม พิจารณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ทุ่งมน  
นายวิเชียร สายสีแก้ว กำนันตำบลทุ่งมน
นายสุรชาติ แสวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโซง เหล่าโป่ วิทยา  
นายภักดี ณรงค์กุลภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ทุ่งมน  
นายอาณัติ ศรีเธาว์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งมน
นายบัณดิษฐ สร้อยจักร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนสิม
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะเจ้าหน้าที่ อบต. รพ.สต. ทุกๆ ท่านครับ

รายละเอียดตามที่ มีบันทึกเสนอ  นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ความว่า
            ตามที่จังหวัดยโสธรมีกำหนดการจัดงาน หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ บ้านเหล่าโป่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น
            คณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดงาน ได้ประชุม ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ บ้านเหล่าโป่ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งมน สามารถสรุปผลการประชุมได้ดังนี้
            สถานที่จัดงาน ณ วัดบ้านเหล่าโป่ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
โดยมีเวทีกลาง สำหรับประกอบพิธีถวายราชสักการะและเปิดงาน ภายในศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านเหล่าโป่
และมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบ เบื้องต้น ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
ป้าย การประดับผ้าเวที เครื่องเสียง โต๊ะหมู่บูชา โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมน
จัดหา ติดตั้ง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับ ประชาชน และ ส่วนราชการ โดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
การปรับเกรด ที่ดิน ถม หลุม บ่อ โดย อบต.ทุ่งมน
การจราจร และ สถานที่จอดรถ โดย ตำรวจ ร่วมกับ อปพร. อบต.ทุ่งมน
การจัดหา โซฟา เก้าอี้ สำหรับประธานและแขกผู้มีเกียรติ โดย อบต.ทุ่งมน
บริการ อาหารว่าง น้ำดื่ม อาหารกลางวัน โดย อบต.ทุ่งมน
พิธีการ ประสานงานกับ ส่วนราชการระดับจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
การดูแลความสะอาดสถานที่ทั่วไป กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ และ อสม. ตำบลทุ่งมน
การประสานมวลชวนเข้าร่วมงาน โดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งมน และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จำนวนมวลชนผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ  ๔๐๐ คน ประกอบด้วย
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ๓๐ คน สมาชิกสภา / ผู้บริหาร อบต. / พนักงาน อบต. ๓๐ คน
ครูโรงเรียนโซง เหล่าโป่ วิทยา  ๑๕ คน นักเรียน โรงเรียนโซง เหล่าโป่ วิทยา ๑๓๕ คน
อสม. ตำบลทุ่งมน ๑๐๐ คน ผู้สูงอายุ และประชาชน ๙๐ คน

การแต่งกาย ชุด พอ.สว. ชุดสีกากี หรือ ชุด เครื่องแบบตามต้นสังกัด 

No comments:

Post a Comment