5/30/16

31พค.2559ยโสธร_ครู ข._ร่างรัฐธรรมนูญ5 เรื่อง 16 หมวด 279 มาตรา@JP Emeralds

31พค.2559ยโสธร_อบรม ครู ข. เผยแพร่ สาระร่างรัฐธรรมนูญ@JP Emeralds
วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วม การอบรม อาสาสมัคร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ ระดับ อำเภอ ( ครู ข. ) จังหวัดยโสธร ณ โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร
ประธานในงานโดย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
กล่าวรายงาน โดย นายพินิจ บุญวัน ปลัดจังหวัดยโธร ในฐานะ หัวหน้า คณะ วิทยากร ครู ก. ระดับ จังหวัดยโสธร
แขก ผู้มีเกียรติ ที่เข้าร่วมงาน อาทิ เช่น พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
คณะวิทยากร โดย อาสาสมัคร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ ระดับ จังหวัด ( ครู ก. ) จังหวัดยโสธร
ในวันนี้ จังหวัดยโสธร ได้ จัดอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 279 มาตรา ให้แก่ วิทยากรครู ข อำเภอละ 10 คน เพื่อมุ่งหวังให้ วิทยากรครู ข กลับไปทำหน้าที่เป็นวิทยากรเผยแพร่ ถ่ายทอด ให้กับ  วิทยากรครู ค. หมู่บ้านละ 4 คน ในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  นี้
โดย จังหวัดยโสธร จะมี วิทยากรครู ค. จำนวน 3,632 บาท ( จาก หมู่บ้านละ 4 คน 885 หมู่บ้าน จำนวน 3,540 คน และจาก 23 ชุมชน เทศบาลเมือง 92 คน)
            ทั้งนี้ อาสาสมัคร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ ระดับ อำเภอ ( ครู ข. ) ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ตัวแทนประชาชน จาก ท้องที่ ท้องถิ่น
ขอเป็นกำลังใจ ให้กับ วิทยากรครู ข ทุกท่าน ในการทำหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ของวิทยากร ทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตาม กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ซึ่ง ประกอบด้วย 2 ประการคือ 1.ไม่ชี้นำ 2.ไม่ใส่ความรู้สึก(ไม่แสดงความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปในการทำงาน) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

5 เรื่อง  16 หมวด 279 มาตรา   ว่าด้วย
เรื่อง ที่ 1.สิทธิ เสรีภาพ หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
เรื่อง ที่ 2.การได้มา และการใช้ อำนาจ รัฐ หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 หมวดที่ 9 หมวดที่ 14
เรื่อง ที่ 3.การตรวจสอบ การได้มาและการใช้ อำนาจ รัฐ หมวดที่ 10 หมวดที่ 11 หมวดที่ 12 หมวดที่ 13
เรื่อง ที่ 4.การปฏิรูปประเทศ หมวดที่ 16
เรื่อง ที่ 5.รัฐ และ พระมหากษัตริย์ หมวดที่ หมวดที่

คนรุ่นใหม่ ใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ได้
กำหนดให้ ผู้มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ นับถึง วันลง คะแนน เดิม นับถึง ณ วันที่  1 มกราคม
ถาม ตอบ ร่างรัฐธรรมนูญ 26 ประเด็น
เดิมใช้ 2 บัตร คือ เลือกคน กับ เลือกพรรค ทำไมใหม่ ใช้ ใบเดียว
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้พรรคการเมือง คือ พรรคหาคนดีเข้าพรรค ส.ส.หาพรรคที่ดีสังกัด
พรรคหาคนดีเข้าพรรค เพราะทุกคะแนนที่ได้ จะถูกนำไปรวมในภาพรวมทั้งประเทศ และ
หากผู้สมัคร ทุจริต กระทำผิด ก.ม. คะแนน ของผู้สมัคร คนนั้น จะถูก ตัดออกจาก คะแนนรวมในภาพรวมของประเทศด้วย
 ส.ส.หาพรรคที่ดีสังกัด
 หลักการ เหตุผล ข้อมูล นำเข้า ประกอบการอบรม
กกต.กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 39/1 กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยวันออกเสียงประชามตินั้น ต้องกระทําในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
          ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกําหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
          1. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทั้งฉบับ
          2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
          ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
          ศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เจตนารมณ์ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ( 2559 )
1. สร้างพลเมืองให้ เป็นใหญ่
2. การเมือง ใสสะอาด และสมดุล
3. หนุนสังคมที่เป็นธรรม
4. นำชาติสู่สันติสุข

No comments:

Post a Comment