5/22/16

4 พฤษภาคม 2559ประชุมเดือน พฤษภาคม@สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร

4 พฤษภาคม 2559ประชุมเดือน พฤษภาคม@สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 วันนี้ ผม นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วมประชุมบุคลากรในสังกัด
ประจำเดือน พฤษภาคม 2559  ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ประธานการประชุม โดย นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   วาระก่อนการประชุม
ยินดีต้อนรับ เพื่อนร่วมงานคนใหม่ นางกัญญารัตน์ กันยะกาญจน์
ย้ายจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง  อำเภอมหาชนะชัย มารับราชการในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ย่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   ทั้งนี้ตามคำสั่ง จังหวัดยโสธร ที่ ๑๙๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้ข้าราชการสาธารณสุข ๑๓ ราย บรรจุเข้ารับตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

เรื่องจากการประชุม  กวป.
                   การสั่งการของผู้บังคับบัญชา ที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ครอบคลุมถึง การสั่งงานทาง Line หรือ Facebook ตามที่ได้ตกลงกันด้วย
                   ให้บุคลากรทุกคนเขียนสรุปผลงาน สมรรถนะ ตามบทบาท ภารกิจของแต่ละบุคคล ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  ส่งถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
                   คำแนะนำจากการตรวจสอบภายใน
การขออนุมัติ ซื้อ จ้าง ตรวจรับ เบิกจ่าย ให้ลงรับ วันที่ ที่ลงในเอกสารให้สอดคล้องกัน ตามลำดับ
                   การจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา ในวงเงิน ไม่เกิน 500,000 บาท ฉะนั้น หากมีการจัดซื้อ วัสดุครุภํณฑ์ ของ รพสต.ในบางรายการ สามารถ จัดซื้อรวมกัน หลายๆแห่งได้
แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2559
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 วันฉัตรมงคล  เวลา 07.30 น.
ขอเชิญ คณะกรรมการบริหารทุกคน ( ผช.สสอ. หน.งาน ผอ.รพ.สต.) เข้าร่วมงาน ณ ที่ว่าการอำเภอ
                   เตรียม พาน พุ่มเงิน พุ่มทอง มอบหมายแม่บ้าน อภิญญา บุญถูก  07.30 น.
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 งาน พอ.สว. บ้านุคุ้ม อำเภอมหาชนะชัย
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ส่งเอกสารประเมินผลงาน และ สมรรถนะ ตามบทบาท ภารกิจของแต่ละบุคคล
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.09 น. ประชุม MCH Board
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.09 น. รับเสด็จ สมเด็จพระวันรัต ณ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ประชุม DHML Team ณ โรงแรมกิจตรง อุบลราชธานี
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ประชุม สรุปผลการตรวจราชการ ณ พลอยพลาเลซ จังหวัด มุกดาหาร
ส่งเอกสารประเมินผลงาน และ สมรรถนะ ตามบทบาท ภารกิจของแต่ละบุคคล
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 จัดนิทรรศการ TO BE ณ แคนน้อย
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเปิดการเรียนการสอน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ตรวจสุขภาพ 07.30น.ณ สสอ.
วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.09 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร (หน.งาน ผอ.รพ.สต.และตัวแทน จพ.1คน พยาบาล 1 คน)
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559 รณรงค์ Big Cleaning Day ทั้งอำเภอ บ้าน วัด โรงเรียน ศูนย์เด็ก สะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย      
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 อำเภอเคลื่อนที่ บ้าน คำแหลม ม.4 ต.ดงเจริญ
วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 บริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอ
วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ค่ายเบาหวาน แพทย์วิถีธรรม ณ วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านปลาอีด ตำบลนาแก
                   พิธีเปิด วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดย นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
                   มอบหมายให้ หมอครอบครัว ในแต่ละพื้นที่ ดูแล ผู้ป่วย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
                   ให้มีพฤติกรรมสุขภาพ ที่ดี สามารถแก้ปัญหา เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้ต่อไป
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ณ
                   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 งาน พอ.สว. บ้านุเหล่าโป่ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   มอบหมาย ผอ.รพ.สต.ทุ่งมน เตรียมความพร้อม
                   และขอเชิญ ทุกท่านเข้าร่วมงาน
การมอบหมายงาน
                   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว มีการมอบหมายงานตามกรอบภารกิจ
ซึ่งจะสำเนาคำสั่งให้กับ รพ.สต.ทุกแห่งทราบ ต่อไป
                  
วาระนำเข้าที่ประชุม
เรื่องที่ 1. การส่งเอกสารประกอบ การพิจารณา เลื่อนเงินเดือน รอบ 1 เมษายน 2559
                   เน้น ให้ ปฏิบัติตาม ระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ และแบบฟอร์มที่กำหนด ให้ครบถ้วน อาทิเช่น
                   หนังสือ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ที่  ยส  ๐๐๓๒/ ว. ๒๐๕๕  ลงวันที่ ๒๑  มีนาคม ๒๕๕๙
            เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  รอบเดือนเมษายน   ๒๕๕๙
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 2. การสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ
ขอให้ ผอ.รพ.สต. ที่เป็น และคณะ วิทยากร ครู ข. สร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ จากทุกตำบล
ประสานการจัดทำแผน เสนอ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว และ ออกปฏิบัติงาน ตามคำสั่ง ให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 3. คณะทำงานควบคุมดูแลการจุดบั้งไฟ
                   อำเภอแต่งตั้ง บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และ รพ.สต.ทุกตำบล
เป็น คณะทำงานควบคุมดูแลการจุดบั้งไฟเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน
                   ตามคำสั่งอำเภอคำเขื่อน ที่  ๔๑๐ / ๒๕๔๙  ลงวันที่ ๒๖  เมษายน   ๒๕๕๙  ตามเอกสารที่สำเนาให้กับ ทุกแห่งแล้ว
                   ขอให้ ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่ง นี้ และ ประกาศ จังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไป ลงวันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙  และประกาศ เพิ่มเติม
ลงวันที่ ๑๑  เมษายน   ๒๕๕๙  
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องที่ 4. การบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานบริการ
                    ข้อเสนอแนะ
                   ควรมีการชั่งน้ำหนัก ขยะติดเชื้อ จาก รพ.สต.ทุกครั้ง เพื่อแสดงถึง ความรับผิดชอบ
และให้เป็นไปตามมาตรฐาน
                   มติที่ประชุม ให้จัดทำเป็นโครงการรวมทั้งอำเภอที่สามารถอนุมัติ เบิกจ่ายได้ โดยใช้งบประมาณกลาง
เรื่องที่ 5. การลงพื้นที่ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ชุมชนแคนน้อย
                   วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ให้ แต่ละ โซน ทั้ง 4 โซน เตรียมความพร้อม จัดนิทรรศการ โซนละ 1 นิทรรศการ ทั้งนี้สามารถเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

                   วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกคน และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรม 

No comments:

Post a Comment