5/30/16

30 พค.2559ภารกิจ สาธารณสุข วันนี้

30 พค.2559ภารกิจ สาธารณสุข วันนี้
วันที่ 30 พฤษภาคม 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง สรุปภารกิจ งาน สาธารณสุข ดังนี้
ภาคเช้า ประชุมวางแผนงานประจำสัปดาห์ ณ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอคำเขื่อนแก้ว
แสดงความยินดี และ อำนวยความสะดวก ด้านเอกสาร ประกอบการ ไป บรรจุ เข้ารับราชการ ของ น.ส.สุภาพร บุญเชื้อ
                        ..พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้แสดงความจำนง ขอลาออก จากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง เพื่อไปรายงานตัวปฏิบัติราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ประจำสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ คน คือ
                        นางสาวสุภาพร บุญเชื้อ ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ปัจจุบันปฏิบัติงาน  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าไฮ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  โดยมีความประสงค์ ขอลาออก ตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
                        ณ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว รับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากสำนักงานสนับสนุนบรืการสุขภาพเขต10 วันนี้ทีมงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์สดใส ชื่นบานพร้อมพัฒนาต่อยอด 
ภาคบ่าย ประชุม คณะทำงาน Service Plan ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ คำเขื่อนแก้ว

ประธานการประชุม โดย นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว

No comments:

Post a Comment