5/22/16

16 พค.2559TO BE NUMBER ONE ต้นแบบทองระดับประเทศ@แคนน้อย_ยโสธรYasothon

16 พค.2559TO BE NUMBER ONE ต้นแบบทองระดับประเทศ@แคนน้อย_ยโสธรYasothon
วันที่16 พฤษภาคม 2558 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เข้าร่วม กิจกรรม การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนแคนน้อย ประเภทกลุ่มรักษามาตรฐาน ต้นแบบทอง ระดับประเทศ  ณ สวนหลวง รอเสด็จ ด้านทิศเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แคนน้อย  
                   นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
มอบหมายให้ นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร.
นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
นำคณะส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับ คณะกรรมการอย่างอบอุ่น
            ในโอกาสนี้นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมให้กำลังใจ สมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนแคนน้อย เพื่อ เพื่อพัฒนาไปข้างหน้า ก้าวสู่ มาตรฐาน ชมรม TO BE NUMBER ONE  มาตรฐานระดับ เพชร ต่อไป
            คณะกรรมการจากส่วนกลาง โดย
นายสันติสุข สันติศาสนสุข ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจ คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
                                                สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการ
นางนาตยา ทฤษฎีคุณ                    ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ กรมสุขภาพจิต
นายสุวิชาญ รักษ์รตนากร   ผู้อำนวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน
นายปราชญา กรองแก้วอาริยะ         กรรมการ มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE

            ขอบพระคุณ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ภาคีเครื่อข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

No comments:

Post a Comment