5/30/16

26พค.2559พอ.สว.ณ วัดบ้านเหล่าโป่ ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

26พค.2559พอ.สว.ณ วัดบ้านเหล่าโป่ ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 26 พฤษภาคม 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ ทำหน้าที่พิธีกร และ เข้าร่วม งาน หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 
ณ วัดบ้านเหล่าโป่ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประธานในงานโดย นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
กล่าวรายงาน ในภาพรวม โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
กล่าวรายงาน พื้นที่ โดย นายอุดม พิจารณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ทุ่งมน  
ระดับจังหวัด นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ร่วมให้บริการ อย่างอบอุ่น
ระดับอำเภอ นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นำคณะร่วมให้บริการ  อย่างอบอุ่น เช่นกัน
           
ประทับใจและ ขอบพระคุณ ทีมงานพื้นที่ ทุกท่าน อาทิเช่น
นายอุดม พิจารณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ทุ่งมน  
นายวิเชียร สายสีแก้ว กำนันตำบลทุ่งมน
นายสุรชาติ แสวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนโซง เหล่าโป่ วิทยา  
นายภักดี ณรงค์กุลภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ทุ่งมน  
นายอาณัติ ศรีเธาว์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งมน
นายบัณดิษฐ สร้อยจักร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนสิม
ผู้ใหญ่บ้าน อสม. คณะเจ้าหน้าที่ อบต. รพ.สต. ทุกๆ ท่านครับ


รายละเอียด ตามคำกล่าวรายงานของ  นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว คำกล่าว พอ.สว.
เรียน    ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  หัวหน้าส่วนราชการ   นายกเหล่กาชาดจังหวัดยโสธร 
และ ท่านผู้มีเกียรติ  ที่เคารพทุกท่าน 

            กระผม   นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว                       
ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และคณะเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดงาน
หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ในวันนี้  
            ในนามส่วนราชการ และ ประชาชน อำเภอคำเขื่อนแก้ว  และประชาชนตำบล ทุ่งมน
ขอต้อนรับท่านประธาน และคณะ เข้าสู่พื้นที่ บ้านเหล่าโป่ ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ด้วยความยินดี
            อำเภอคำเขื่อนแก้ว มี ๑๓ ตำบล ๑๑๕ หมู่บ้าน ๑๘,๖๖๔ ครัวเรือน
ประชากร ๖๗,๗๓๐ คน
            กระผมขอนำเรียน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  ดังต่อไปนี้
หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์ พอ.สว. เป็นหน่วยแพทย์
ที่ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  ทรงก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.. 2512    ออกปฏิบัติงานครั้งแรก
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2512 ที่บ้าน ดอยสามหมื่น กิ่งอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทีมที่ออกปฏิบัติงานประกอบไปด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
ออกให้การรักษาพยาบาลประชาชน ในพื้นที่ทุรกันดาร และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน
ทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน จัดตั้งเป็นมูลนิธิ แพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี  (พอ.สว.) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2517   และมูลนิธิ
ได้กำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน สนองพระราชกระแสดำรัส ของสมเด็จย่า  ที่ทรงปรารถนา
ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่ไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชน ที่ด้อยโอกาส ยากไร้  ให้มีสุขภาพที่ดี   
ดังนั้น จังหวัดยโสธร จึงได้กำหนด บ้าน เหล่าโป่  หมู่ที่ ๒  ตำบล ทุ่งมน เป็นพื้นที่เป้าหมาย
ในการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์  พอ.สว. ประจำปี 2559 วันนี้  ซึ่งมีส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร
ที่ร่วมออกปฏิบัติงาน ให้บริการ ดังนี้  
หน่วยแพทย์  พอ.สว. ให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป และให้บริการทันตกรรม
โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
สำนักงาน ประมง จังหวัดยโสธร สนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน                                 ตัว
สำนักงาน เกษตร จังหวัดยโสธร สนับสนุน พันธุ์ไม้ และ บริการด้านการเกษตร
วิทยาลัยเทคนิค ยโสธร ให้บริการ ตรวจเช็ค รถ จักรยานยนต์
หน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงแรงงาน ให้บริการ เกี่ยวกับการใช้แรงงาน การสมัครงาน
และ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง กับแรงงาน
สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ ให้บริการ อินเตอร์เน็ต
และ รถ คอมพิวเตอร์ เคลื่อนที่ 
สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร
หน่วยงาน ในสังกัด กระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้ ด้านกฎหมายต่างๆ แก่ประชาชน
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดยโสธร  ให้บริการ เสริมสวย แนะนำอาชีพ และ การศึกษาต่อ บริการการนวดแผนไทย
สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดยโสธร จัดนิทรรศการและให้ความรู้ด้านสินค้า
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล การแก้ปัญหาสังคม และความยากจน
สำนักงาน ปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร ให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง แจกยาถ่ายพยาธิสัตว์
สำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่ จังหวัดยโสธร ให้บริการความรู้ด้านภาษีสรรพสามิต
ศูนย์เพาะชำ กล้าไม้ จังหวัดยโสธร แจก พันธุ์ กล้าไม้ แก่ประชาชน
รวมทั้ง สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร  การบริการของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร เป็นต้น
            นอกจาก นั้นแล้ว ยังมี ส่วนราชการ ระดับอำเภอ ระดับตำบล และประชาชน ภาคส่วนต่างๆ
ที่มาร่วมงาน ในวันนี้  ตามรายนามดังที่ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้แนะนำไปแล้วนั้น
จำนวน กว่า ๕๐๐ คน
            ลำดับต่อไป ผมขออนุญาตให้ นายอุดม พิจารณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งมน
กล่าวรายงานข้อมูลในพื้นที่  ของตำบล ทุ่งมน ต่อท่านประธาน  และ หลังจากนั้น ขอเชิญท่านประธาน
ได้กล่าวพบปะประชาชน กล่าวเปิดการปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์อาสา สมสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เป็นลำดับ ต่อไป     

            ขอเชิญ นายอุดม พิจารณ์ นายก อบต.ทุ่งมน ครับ 

No comments:

Post a Comment