6/19/16

1มิย.2559ประชุมคณะทำงาน_ITA_KPI_Ranking

1มิย.2559ประชุมคณะทำงาน_ITA_KPI_Ranking
วันที่1มิถุนายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม
การเตรียมความพร้อม การประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity &Transparency Assessment) ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ทั้งนี้ ขอบพระคุณ คณะวิทยากร โดย นายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์ และ
นายประดิษฐ ภูมิแสน จาก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

เนื้อหา สำคัญ คือ การเตรียมความพร้อมสำหรับการ ประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity &Transparency Assessment) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2559  วันที่1มิถุนายน 2559 กิจกรรมที่ 2 ทีมงาน ออก เตรียมพื้นที่ ณ กู่จาน เตรียมงาน สายสัมพันธ์แม่และเด็ก 

No comments:

Post a Comment