6/23/16

20มิย.2559คำเขื่อนแก้วรับการประเมินSRRT_มาตรฐานระดับดีเยี่ยม

20มิย.2559คำเขื่อนแก้วรับการประเมินSRRT_มาตรฐานระดับดีเยี่ยม
วันที่20มิถุนายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง นายสุนทร วิริยะพันธ์ และคณะ คปสอ.คำเขื่อนแก้ว
รับการประเมิน มาตรฐานงาน SRRT  จาก สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
โดยมี คณะ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมให้กำลังใจและคำแนะนำที่ดีด้วย
มาตรฐานงาน SRRT ที่ทีมเรามาประเมินวันนี้ เป็นมาตรฐานระดับดี แต่ หลังจากการดูข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ แล้ว เห็นว่า สมควรได้รับการประเมิน ในระดับ ดีเยี่ยม ต่อไป ซึ่ง หากผ่าน ก็จะเป็น อำเภอแรก ของทั้ง5 จังหวัดใน  เขตสุขภาพที่ 10 ”  หัวหน้าทีมกล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว  (SRRT  standard) 
หมายถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ แนวทางปฏิบัติ และผลงานที่พึงประสงค์ของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team  หรือ SRRT)    
มาตรฐาน SRRT เป็นมาตรฐานสำหรับทีม SRRT ทุกระดับ ทุกทีม ของทุกหน่วยงาน
มาตรฐานทีม SRRT  ประกอบด้วย 1. ทีมมีความเป็นทีมชัดเจนและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
                                    2. ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
                                    3. ทีมมีความสามารถหลักตามข้อกำหนดในกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR2005)
                                    4. ทีมมีผลงานที่มีคุณภาพ  


No comments:

Post a Comment