6/23/16

21มิย.2559ประชุม กก.บริหารสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว_พิจารณา รอบ เมย.2559

21มิย.2559ประชุม กก.บริหารสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว_พิจารณา รอบ เมย.2559
วันที่21มิถุนายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  คำเขื่อนแก้ว ที่ ยส. ๐๓๒๗.๑ /  ว. ๕๐ ลงวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  โดยมี ผู้เข้าร่วม ประชุม ประกอบด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทุกคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  รายละเอียดดังนี้
                        เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
คำเขื่อนแก้ว รอบ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม จึงขอเชิญท่าน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๑.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
            อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โปรดมอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด

เข้าร่วมประชุมดังกล่าวแทน 
หมายเหตุ ภาคเช้า ธกส.ขอใช้ห้องประชุม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ คำเขื่อนแก้วสำหรับการประชุม ผู้บริหาร ธกส.

No comments:

Post a Comment