6/19/16

8 มิ.ย.2559วันที่1_ตรวจสอบภายใน@คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

8 มิ.ย.2559วันที่1_ตรวจสอบภายใน@คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 8 มิถุนายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เข้าร่วมกิจกรรม รับคำแนะนำ จากคณะตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
หัวหน้าคณะ โดย นางทัศนีย์ บุญล้น หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
และคณะที่ร่วมให้คำแนะนำด้วยดี ประกอบด้วย
นางจารุนันท์   คุณมาศ จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  
นางสุนทรี  เทย์เลอร์ จพ.ธุรการชำนาญงาน       
นางสุชานันท์ แซ่ตั้ง
นางวราภรณ์ นนท์สามารถ เป็นต้น 
  
ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานตาม หนังสือ ที่   ยส. ๐๓๓๒.๑ /  ว. ๔๑ ลงวันที่ วันที่  ๓  มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง  การตรวจสอบภายใน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดังนี้
            ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร แจ้งกำหนด ออกตรวจสอบภายใน
ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ในวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
            สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จึงอนุญาตและให้  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกคน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน งานพัสดุ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง นำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจ ตามกำหนดการ ดังนี้
            วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แคนน้อย ดงแคนใหญ่
บกน้อย นาหลู่ นาแก นาคำ นาเวียง กู่จาน
            วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าไฮ  โพนสิม ทุ่งมน
ย่อ ดงเจริญ โพนทัน สงเปือย กุดกุง
หมายเหตุ : เอกสารประกอบการตรวจอย่างน้อยประกอบด้วย
งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ ปัจจุบัน
บัญชีแยกประเภท เดือน กันยายน ๒๕๕๘ ปัจจุบัน
(เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินยืม เจ้าหนี้)
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เดือน กันยายน ๒๕๕๘ ปัจจุบัน
คำสั่งการเก็บรักษาเงิน คำสั่งงานพัสดุ
หลักฐานการเบิก จ่ายเงิน เดือน กันยายน ๒๕๕๘ ปัจจุบัน
ทะเบียนคุมลูกหนี้ / สัญญายืมเงิน  / รายละเอียดเจ้าหนี้ แต่ละประเภท
รายละเอียดการจัดเก็บ รายได้ค่ารักษาพยาบาล

สำเนา ใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปัจจุบัน 

No comments:

Post a Comment