6/23/16

17มิย.25595Monitering@คำเขื่อนแก้ว_ติดตามKPI ด้านสาธารณสุข

17มิย.25595Monitering@คำเขื่อนแก้ว_ติดตามKPI ด้านสาธารณสุข
วันที่17 มิถุนายน 2559  ภาคบ่าย วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ
คปสอ.คำเขื่อนแก้ว ประชุม ติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ด้านสาธารณสุข
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  

นำทีมให้กำลังใจ โดย นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  

No comments:

Post a Comment