6/19/16

3มิย.2559 นาแก_สะอาดดี_เน้นบ้านวัดโรงเรียนศูนย์เด็กปลอดลูกน้ำยุงลาย@คำเขื่อนแก้ว

3มิย.2559 นาแก_สะอาดดี_เน้นบ้านวัดโรงเรียนศูนย์เด็กปลอดลูกน้ำยุงลาย@คำเขื่อนแก้ว
วันที่ 3 มิถุนายน 2559  กิจกรรมช่วงนี้ เป็น การณรงค์ และ ปฏิบัติ ตามวาระสะอาดดี เป็นประจำ
ภาพตัวอย่าง คือ ตำบล นาแก และ ตำบลอื่นๆ ในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว
            จากความประทับใจ ในครั้งนี้ ส่งผลให้ บ้านนาแก ชนะเลิศ ตามโครงการบ้านสวย เมืองสุข
เข้านำเสนอผลงาน ณ ศาลากลางจังหวัด ยโสธร ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นี้
และ คณะกรรมการ มีกำหนด ออกดู ณ สถานที่ จริง ภาคบ่ายวันที่ 16 มิถุนายน 2559 นี้
            ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตาม กระบวนการ 555 ขับเคลื่อนวาระสุขภาพอำเภอ 5ดี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
อำเภอคำเขื่อนแก้ว ขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบสุขภาพอำเภอ แบบมีส่วนร่วม
โดยใช้ 555 กระบวนการ 5 5 5 เพื่อขับเคลื่อนวาระสุขภาพ 5 ดี  และงานตามนโยบายของรัฐบาล
กระบวนการ 555 ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการ จาก 5 เครือข่ายหลัก คือ ส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  ครู ผู้นำศาสนา สาธารณสุข พร้อมสร้างและใช้กระบวนการให้ 5 เครือข่าย มีส่วนร่วม
ในการทำงานร่วมกัน ภายใต้หลัก ๕ ร่วม คือ ร่วมคิดและวางแผน ร่วมดำเนินการตามแผนที่กำหนด ร่วมประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมพัฒนาให้มีความยั่งยืน
ทั้งนี้การดำเนินงานของ ๕ เครือข่าย มีการดำเนินงานภายใต้ 5 คุณลักษณะ คือ
1)     มีคณะกรรมการ ที่มีโครงสร้างและบทบาท ที่ชัดเจน ในทุกระดับ
2)     มีระบบข้อมูลข่าวสาร โรคและภัยสุขภาพ ในเชิงระบาดวิทยา ที่สามารถใช้ในการวางแผนได้
3)     มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการทำงาน 
4)     มีการระดมทรัพยากร จากเครือข่ายในชุมชน และ
5)     มีการมุ่งผลลัพธ์การดำเนินงานร่วมกัน
              โดย ทั้ง 5 เครือข่าย ใช้หลัก 5 ร่วม ดำเนินงาน ตาม กระบวนการ 5 ขั้นตอน เพื่อขับเคลื่อน
วาระสุขภาพอำเภอ 5 ด้าน หรือ วาระ 5 ดี  ได้แก่ ดูแลกันและกันดี  สะอาดดี  แม่และเด็กสุขภาพดี
วัยเรียน วัยรุ่น พฤติกรรมดี  และดูแลสุขภาพตนเองดี  ทั้งนี้ มีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้คนคำเขื่อนแก้ว
สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี และมีความสุข ต่อไป  
ผลลัพธ์ จาก  กระบวนการ 5 5 5 เพื่อขับเคลื่อนวาระสุขภาพ 5 ดี 
ผลลัพธ์การพัฒนาเกิดเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในอำเภอคำเขื่อนแก้ว ดังนี้
1.ดูแลสุขภาพตนเองดี  วัยทำงาน โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง ยังเป็นปัญหาสุขภาพของ
คนคำเขื่อนแก้ว อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีภาพรวมร้อยละ17.92 ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์(เป้าหมายร้อย40) และโรคความดันโลหิตสูงอัตราผู้ป่วยที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีร้อยละ33.94 ต่ำกว่าเกณฑ์ (เป้าหมายร้อย50) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย รสอ.มีนโยบาย สร้างครูก. โดยกำหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละ 3 คน (เป็นหมอครอบครัว 1 คน และผู้ช่วยหมอครอบครัว 2 คน) อบรมหลักสูตรแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม 5 วัน ณ สวนป่านาบุญ จังหวัดมุกดาหาร และกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้ รพ.สต.ละ 2-4 ค่ายๆละ 50 คน หลักสูตรเข้มข้น 2 วัน และส่งต่อให้หมอครอบครัวดูแล แนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง บูรณาการ 32 ส และสมาธิบำบัดแบบSKT ในคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีโรงเรียนสุขภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนในการดูแล เช่น ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ความดันโลหิตควบคุมไม่ได้ CVD Risk เสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูงอันตราย
2.สะอาดดี มุ่งเน้นให้กลไกสุขภาพระดับระดับตำบล หมู่บ้าน ร่วมกับขับเคลื่อน ให้หลังคาเรือน,ชุมชน,วัด,โรงเรียน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะอาดปราศจากลูกน้ำยุงลาย โดยให้ผนวกกิจกรรมการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายโดยวิธีทางกายภาพและชีวภาพ เช่น การกำจัดขยะ และจัดหาที่เลี้ยงปลากระดี่, ให้อสม.ทุกคนมีการจัดประกวดความสะอาดคุ้มและหมู่บ้านทุกตำบล
3.วัยเรียนวัยรุ่นมีพฤติกรรมสุขภาพดี ในปีงบประมาณ2558 วัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ตั้งครรภ์ซ้ำ
ร้อยละ 16.28 (เป้าหมาย10) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ จึงกำหนดนโยบายให้โรงเรียนสอนทักษะชีวิต และเพศศึกษารอบด้าน โดยใช้หลักสูตร PATH สอนโดยครู โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ คู่มือและค่าวิทยากร ในโรงเรียนมัธยม 5 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 12 แห่ง ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย 100 % จัดหาตู้ถุงยางอนามัยหยอดเหรียญตำบลละ 2 แห่ง เพื่อให้การเข้าถึงถุงยางอนามัยได้สะดวก ลดภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
4.แม่และเด็กสุขภาพดี มารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ร้อยละ 37.58 (ข้อมูล ต.ค.2557-ก.ย.2558) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย(ร้อยละ 50) กลวิธีสำคัญในการแก้ไขปัญหา เน้นการดูแลหญิงตั้งครรภ์ภายใน 12 สัปดาห์ให้ได้ตามเกณฑ์การฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ โดยส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการ ธนาคารนมแม่ มีอุปกรณ์ปั๊มนมแม่เป็นชุดของขวัญมอบให้  เมื่อมารดาหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ 6 เดือน จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลต้นแบบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดหาตู้เย็นแช่แข็งนมตั้งเป็นธนาคารนม มีระบบขนส่งและฝากนมแม่ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้มารดาหลังคลอด(กรณีไปทำงานนอกพื้นที่ และไม่สามารถให้ลูกดื่มนมจากเต้าได้ตลอดเวลา) ให้ลูกได้ดื่มนมแม่ครบ 6 เดือน
มีระบบดูแลแม่และเด็กโดยทีมหมอครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิด มีการตรวจพัฒนาการเด็กตามเป้าหมายอย่างครอบคลุมครบถ้วน ซึ่งพบเด็กมีพัฒนาการล่าช้า จำนวน ๓ คน ส่งเข้าระบบการดูแล พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย ครบถ้วนในทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง เด็กมีพัฒนาการสมวัย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
5.ดูแลกันและกันดี ผู้สูงอายุติดเตียง ๘๔ คน ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ๒๓๕ คน ผู้ป่วยที่ต้องการดูแลแบบประคับประครอง ๑๕ คน รวม ๓๓๔ คน ผู้สูงอายุติดเตียงเปลี่ยนมาติดบ้าน จำนวน ๗ คน (ข้อมูล ณ มี.ค. 2559) ได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนจากทีมหมอครอบครัว(FCT) หมอครอบครัว(CMหลักสูตร 420 ชั่วโมง 1 คน ) และผู้ดูแล(CGหลักสูตร 70 ชั่วโมง 6 คน)  แบบดูแลกันและกันดีมีคุณภาพครอบคลุมและครบถ้วน โดยบริการผ่านศูนย์การดูแลต่อเนื่องระดับอำเภอ(COC) ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว โดย ระบบสุขภาพอำเภอ ร่วมกับกลไกสุขภาพจากทุกตำบล จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ตั้งเป็นคลังวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้ผู้รับบริการยืมใช้ ฟรี

มีแผนการดำเนินงานในปี 2559 คปสอ.คำเขื่อนแก้วกำหนด ตำบลแคนน้อย เป็นพื้นทีดำเนินการตำบลต้นแบบดูแลผู้ป่วยระยะยาว( LTC )และ กำหนดให้มีการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ ครบทั้ง 13 ตำบล ภายใต้การบริหารกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น ทั้ง 14 กองทุน ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยบริการ เพื่อการพัฒนาสุขภาพประชากร 5 กลุ่มวัย สู่การพัฒนาเป็นตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการต่อไป 
วันที่ 3 มิถุนายน 2559  กิจกรรม การประชุมคณะทำงาน ส่งเสริมสุขภาพ ณ สนง.สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

 กิจกรรม รณรงค์ ลดการใช้โฟม ในชุมชน


No comments:

Post a Comment