6/23/16

23มิย.2559ตรวจราชการ@สาธารณสุขยโสธร_นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ

วันที่23มิถุนายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  เข้าร่วม ต้อนรับ นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมใหม่ (ชั้น 4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  
นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นำคณะผู้บริหารทุกระดับให้การต้อนรับ
นำเสนอผลงาน โดย นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ภาคบ่าย นพ. มรุต จิรเศรษฐสิริ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และคณะ มีกำหนด
ตรวจราชการ ณ โรงพยาบาลกุดชุม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขเกษม อำเภอกุดชุม
              ทั้งนี้ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10  มีกำหนดตรวจราชการ ณ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่  22 – 24  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น การตรวจราชการและนิเทศงาน  กรณีปกติ  รอบที่ 2  ปีงบประมาณ 2559  เพื่อรับทราบ   สถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน และผลการดำเนินงานตาม    ตัวชี้วัดการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผลการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อันเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน     และสถานบริการสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรหมายเหตุ วันนี้ผมได้เข้าเยี่ยมชม กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ พบว่าทีมงาน ล้วนแต่มีอัญาศรัยที่ดี และจัดห้องทำงานได้ สะอาด น่าอยู่ น่าทำงานดีมาก

ภาพบนนี้คือ ภก.ประเสริฐ ชุษณะวัคคีย์ และทีมงาน กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 


หมายเหตุ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร แห่งนี้ ใช้เป็น ทางการ 3 ครั้ง
ครั้งนี้ ครั้งที่ 3 วันที่23มิถุนายน 2559 ถือเป็น การใช้ห้องประชุม เต็ม ห้อง เต็มศักยภาพ เป็นครั้งแรก
              ครั้งแรก พิธีทำบุญเลี้ยงพระอาคารสำนักงานหลังใหม่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองคนให้เกียรติร่วมงาน โดยมีนายวันชัย เหล่าเสถียรกิจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ
              อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร หลังใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น สีเขียวอ่อน ตามสีของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพร้อมเปิดทำการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 นี้เป็นต้นไป

              ครั้งที่ 2 ประชุม กวป. วันที่21มิถุนายน 2559  ที่ผ่านมา
ขอบพระคุณ ภาพประกอบ ส่วนมาก จาก  banjob@facebook 
รายนามผู้บริหารการสาธาณณสุข จังหวัดยโสธร ณ ปัจจุบัน
นพ.นายวันชัย  เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นพ.ธนิต  สุขผ่องศรี          ผู้อานวยการโรงพยาบาลยโสธร
นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์       นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ภก.องอาจ  แสนศรี           นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริม พัฒนา)
นางเยาวดี  ชาญศิลป์         นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทาง วิชาการ)
นายสุชาติ  ไชยสัจ            นวก.สาธารณสุขช านาญการพิเศษ (รองนพ.สสจ.ด้านบริหาร)
นางประชุมพร  กวีกรณ์      หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                  
นางชฎาภรณ์  ชื่นตา          หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นางทัศนีย์  บุญล้น            หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายบรรจบ แสนสุข           หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
นางสุวรรณี  แสนสุข          หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
นางนิภาภรณ์  ภาคพรหม    หัวหน้ากลุ่มงานยาเสพติด
นายปรัชญ์  ขวัญค า          หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุขฯ
นางอัญชลี  ชคัตตรัย         หัวหน้ากลุ่มงานสุขาภิบาลอาหารฯ
นางจินตนา พลมีศักดิ์         รก.หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ
นางเบญจรัตน์  ผิวเรืองนนท์            หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินฯ
นางสาวจรรยา ดวงแก้ว      แทน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
นางจิตรทิพย์  ชนาเทพาพร             หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค                      
นายวิทยา  เพชรรัตน์         สาธารณสุขอำเภอ เมืองยโสธร
นายอิสระ  ยาวะโนภาส      สาธารณสุขอำเภอ เลิงนกทา
นายวิระมิตร  บุญโถน        สาธารณสุขอำเภอ มหาชนะชัย
นายรัศมี  ตรีแสน              สาธารณสุขอำเภอ กุดชุม 
นายช านาญ  มาลัย          สาธารณสุขอำเภอ คำเขื่อนแก้ว 
นายพรชัย  ทองบ่อ           สาธารณสุขอำเภอ ทรายมูล
นายณัฐวุฒิ  จันทร์สว่าง      สาธารณสุขอำเภอ ค้อวัง
นายสง่า  อยู่คง    สาธารณสุขอ าเภอป่าติ้ว
นายสงบ  ชื่นตา    สาธารณสุขอ าเภอไทยเจริญ
นพ.ภาณุพันธุ์  ธนะปฐมสินชัย          ผู้อ านวยการโรงพยาบาลค้อวัง
พญ.นันทิยา เข็มเพชร        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุดชุม
พญ.กัญญาภัค  ศรีหล้า      ผู้อ านวยการโรงพยาบาลไทยเจริญ
พญ.ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาชนะชัย
นายสมชาติ  อาจกมล        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา
นายพรพล  รัตนอาภา        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลป่าติ้ว

นายปกาสิต  โอวาทกานนท์             ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทรายมูล
             

No comments:

Post a Comment