6/19/16

2มิย.2559Monitor KPI_Ranking@คปสอ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

2มิย.2559Monitor KPI_Ranking@คปสอ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 2 มิถุนายน 2559  วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ จาก คปสอ.คำเขื่อนแก้ว
เข้าร่วม ประชุม กิจกรรมการ  Monitor KPI_Ranking ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ คำเขื่อนแก้ว

ประธานการประชุม โดย นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประธาน คปสอ. คำเขื่อนแก้ว

No comments:

Post a Comment