6/23/16

23มิย.2559(ว่างไว้)

วันที่23มิถุนายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

             

No comments:

Post a Comment