6/19/16

13มิย.2559วางแผนงานประจำสัปดาห์@สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว _มีเตรียงผ้ป่วยยืมใช้ฟรี

13มิย.2559วางแผนงานประจำสัปดาห์@สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว 
วันที่13 มิถุนายน 2559  วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะประชุม วางแผนงานประจำสัปดาห์@สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  
            หมายเหตุ_ประชาสัมพันธ์ทราบโดยทั่วกัน  ระบบสุขภาพ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
มีเตียงผู้ปาวย ให้ยิมใช้ฟรี ส่งคืนเมื่อหาย หรือ เลิกใช้ รวมทั้งอุปกรณ์ อื่นๆด้วย อาทิเช่น ถังออกซิเจน
ที่นอนลม เป็นต้น

            ผู้ป่วย หรือญาต ที่มีความจำเป็นต้องใช้ ติดต่อ ยืมใช้ฟรี ที่ 1 โรงพยาบาลคำเข่อนแก้ว 2สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 16 แห่ง ในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้ว  


No comments:

Post a Comment