6/23/16

21มิย.2559พิจารณา งปม.งบลงทุน(ค่าเสื่อม)2559_กก.บริหารสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

21มิย.2559พิจารณา งปม.งบลงทุน(ค่าเสื่อม)2559_กก.บริหารสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
วันที่21มิถุนายน 2559  ภาคบ่ายผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ทำหน้าที่ประธานการ ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  พิจารณา งปม.งบลงทุน(ค่าเสื่อม)2559ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  คำเขื่อนแก้ว ที่ ยส. ๐๓๒๗.๑ /  ว. ๔๕ ลงวันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  โดยมี ผู้เข้าร่วม ประชุม ประกอบด้วย ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทุกคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  รายละเอียดดังนี้
                        ด้วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้กำหนดประชุม เพื่อพิจารณา สืบราคา
การจัดซื้อ เครื่องมือแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด ๑๕ รายการ
จำนวน ๗๐ ชิ้น งบประมาณ รวม ๑,๓๘๓,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
โดยใช้งบประมาณ เงินบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมวดงบค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
                        เพื่อให้การสืบราคา ประกอบการพิจารณาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ดังกล่าว เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๙ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

No comments:

Post a Comment