6/23/16

14มิย.2559@คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์_ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

14มิย.2559@คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์_ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่14 มิถุนายน 2559  วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ จาก ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ศป.ปส.อ.) อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ มีน้องๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
ภายใต้ การอำนวยการ และความร่วมมือด้วยดี จาก คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ด้วยดี
            นำทีมโดย นายวสันต์ ระดมเล็ก ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
นับจาก ที่ ผอ.รร.ได้ให้นโยบาย และ สั่งการเข้มงวด ทุกวันนี้ ภายในโรงเรียนของเรา รับประกันได้ว่า ไม่มีเด็กสูบบุหรี่ ในโรงเรียน หรือ แม้แต่ในห้องน้ำครับ

เชิญ ทุกท่าน พิสูจน์ ซาก ก้นบุหรี่ หรือ ซักถามลูกๆนักเรียนได้ครับหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ 
ขอขอบพระคุณ คณะ ทุกๆท่าน ที่ร่วมปฏิบัติงานด้วยดี

No comments:

Post a Comment