6/19/16

7 มิ.ย.2559เผยแพร่_ร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน@คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

7 มิ.ย.2559เผยแพร่_ร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน@คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 7 มิถุนายน 2559  ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ ทำหน้าที่วิทยากร
การอบรม อาสาสมัคร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ ระดับตำบลหมู่บ้าน ( ครู ค. ) ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประธานในงานโดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว
คณะวิทยากร โดย อาสาสมัคร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ ระดับ อำเภอ( ครู ข. )
            ในวันนี้ อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้จัดอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 279 มาตรา ให้แก่ วิทยากรครู ค หมู่บ้าน ชุมชน ละ 4 คน เพื่อมุ่งหวังให้ วิทยากรครู ค กลับไปทำหน้าที่เป็นวิทยากรเผยแพร่ ถ่ายทอด ให้กับ  ประชาชน ในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559  นี้
โดย อำเภอคำเขื่อนแก้ว มี วิทยากรครู ค. จำนวน 480 คน ( จาก หมู่บ้านละ 4 คน 115 หมู่บ้าน จำนวน 460 คน และจากชุมชน 5 ชุมชน 20 คน)
            ทั้งนี้ อาสาสมัคร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ ระดับตำบลหมู่บ้านชุมชน ( ครู ค. ) ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อสม.และ ตัวแทนประชาชน จาก ท้องที่ ท้องถิ่น
            ทั้งนี้ แนะนำให้ วิทยากรครู ค ทุกท่าน ในการทำหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ของวิทยากร ทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตาม กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง ซึ่ง ประกอบด้วย 2 ประการคือ 1.ไม่ชี้นำ 2.ไม่ใส่ความรู้สึก(ไม่แสดงความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปในการทำงาน
ร่างรัฐธรรมนูญ  5 เรื่อง  16 หมวด 279 มาตรา  ว่าด้วย
เรื่อง ที่ 1.สิทธิ เสรีภาพ หมวดที่ 3 หมวดที่ 4 หมวดที่ 5 หมวดที่ 6
เรื่อง ที่ 2.การได้มา และการใช้ อำนาจ รัฐ หมวดที่ 7 หมวดที่ 8 หมวดที่ 9 หมวดที่ 14
เรื่อง ที่ 3.การตรวจสอบ การได้มาและการใช้ อำนาจ รัฐ หมวดที่ 10 หมวดที่ 11 หมวดที่ 12 หมวดที่ 13
เรื่อง ที่ 4.การปฏิรูปประเทศ หมวดที่ 16
เรื่อง ที่ 5.รัฐ และ พระมหากษัตริย์ หมวดที่ หมวดที่
ถาม ตอบ ทั่วไป
คนรุ่นใหม่ ใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง ได้
กำหนดให้ ผู้มีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ นับถึง วันลง คะแนน เดิม นับถึง ณ วันที่  1 มกราคม
ถาม ตอบ ร่างรัฐธรรมนูญ 26 ประเด็น
เดิมใช้ 2 บัตร คือ เลือกคน กับ เลือกพรรค ทำไมใหม่ ใช้ ใบเดียว
เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้พรรคการเมือง คือ พรรคหาคนดีเข้าพรรค ส.ส.หาพรรคที่ดีสังกัด
พรรคหาคนดีเข้าพรรค เพราะทุกคะแนนที่ได้ จะถูกนำไปรวมในภาพรวมทั้งประเทศ และ
หากผู้สมัคร ทุจริต กระทำผิด ก.ม. คะแนน ของผู้สมัคร คนนั้น จะถูก ตัดออกจาก คะแนนรวมในภาพรวมของประเทศด้วย
ส.ส.หาพรรคที่ดีสังกัด

หลักการ เหตุผล ข้อมูล นำเข้า ประกอบการอบรม
กกต.กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 39/1 กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติ โดยวันออกเสียงประชามตินั้น ต้องกระทําในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
          ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกําหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
          1. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทั้งฉบับ
          2. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
          ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559
          ศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เจตนารมณ์ ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ ( 2559 )
1. สร้างพลเมืองให้ เป็นใหญ่
2. การเมือง ใสสะอาด และสมดุล
3. หนุนสังคมที่เป็นธรรม
4. นำชาติสู่สันติสุข
ขอบพระคุณ คณะวิทยากรโดย ชุดวิทยากร ครู ข. สร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้ทุกๆคน
นายสะอาด วงศ์รักษ์ ปลัดอำเภอ อาวุโส หัวหน้า ชุดวิทยากร ครู ข.
นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
นายโสรจ สำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
พ.ต.จรรยา สีลับสี สัสสดี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
นายสุกล กิจเกียรติ์ นายก อบต.แคนน้อย
พ.ต.ต.ถนอม เฉลิมแสน สารวัตรปราบปราม สภ.คำเขื่อนแก้ว
นายประเวศ แสนทวีสุข ปลัดอำเภอ
(.ต.อ.ณรงค์ สายโน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคำเขื่อนแก้ว ย้ายมาจาก รอง ผกก.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์)

No comments:

Post a Comment