6/30/16

28มิย.2559เครือข่ายจริยธรรมคุณธรรม_@สาธารณสุขยโสธร_ชื่นชมคนดีทำดีตลอดไป

28มิย.2559เครือข่ายจริยธรรมคุณธรรม@สาธารณสุขยโสธร_ชื่นชมคนดีทำดีตลอดไป
วันที่28มิถุนายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วมกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างเครือข่าย ชมรมจริยธรรม คุณธรรม และถอดบทเรียน การประกวดผลงาน การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร มอบหมายให้
นายสุชาติ ไชยสัจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี
            ธรรมาภิบาล คือพื้นฐาน การทำงานให้มีความสุข ซึ่งมีหลัก 6 ประการ เป็นกรอบครอบในการดำเนินงาน หากทั้งหก จำยาก ผมขอเสนอ 2 ประการ ก็พอ คือ หิริ โอตัปปะ (เกรงกลัวและ ละอายต่อบาป) โดยไม่จำเป็นว่า คุณธรรม นั้นจะต้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรมเสมอไป หากแต่ใช้หลักธรรม ในการทำงาน ในจริยะปกติของตน ให้ตนเองมีความสุข ผ่านการคิดดี พูดดี และทำดี  แล้วเผื่อแผ่ความสุขให้กับคนรอบข้าง และ สู่สังคม
            ทั้งนี้กรอบการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จะผสมผสานกิจกรรม ธรรมาภิบาลแทรก
อยู่ ในทุกส่วนๆทุกๆงาน ผ่านกระบวนการ ควบคุมภายในและหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และส่งเสริมให้ บุคลากรที่ทำงาน ให้มีความสุขในการทำงาน ผ่านกระบวนการ หน่วยงานคุณธรรม ให้บุคลากร เป็นคน เก่ง ดี มีความสุข และ อายุยืน
            ขอแสดงความยินดีกับ หน่วยงานและบุคคล ที่ผ่านการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข และเรื่องเล่าคุณงามความดี ระดับจังหวัดยโสธร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับเขตสุขภาพที่ 10 ต่อไป ดังนี้
1. หน่วยงานคุณธรรม ได้แก่  โรงพยาลยโสธร
2. คนดีศรีสาธารณสุข ได้แก่
     2.1  นพ.ธนิต สุขผ่องศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
     2.2  นางอนงค์ลักษณ์ ฤทธิวุฒิ โรงพยาลคำเขื่อนแก้ว
     2.3  นายบุญผัน ประทุมภาพ โรงพยาลยโสธร
     2.4 นางบังออน ทองย้อย โรงพยาลกุดชุม
3. เรื่องเล่า  ได้แก่ พญ.นันทิยา  เข็มเพชร ผอ.รพ.กุดชุม

หน่วยงานที่ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทุกๆท่าน อาทิเช่น
หน่วยงานคุณธรรม ด้วย รัก เหนือ รัก  โดย พญ.นันทิยา เข็มเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดชุม
หน่วยงานคุณธรรม กินดีอยู่ดีมีสุข  โดย นางเนาวรัตน์ ค้าข้าว พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลป่าติ้ว
คนดีศรีสาธารณสุข ที่ร่วม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ อาทิเช่น นางบังออน ทองย้อย โรงพยาบาลกุดชุม เป็นต้น
หน่วยงานคุณธรรม ด้วย รัก เหนือ รัก  โดย พญ.นันทิยา เข็มเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดชุม

ประสบการณ์ ถอดบทเรียน จาก ปี 2558  นางอนงค์ลักษณ์ ฤทธิวุฒิ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
จุดเริ่ม เล็กๆ  ในการทำความดี ร่วมกัน ของบุคคล และ กลุ่มบุคคล
ขยายผล และพัฒนา ให้ เป็น คนดี มีความสุข
แบ่งปันความสุข สู่ บุคคลรอบข้าง
ผลกระทบ สู่องค์กร ผลกระทบ สู่สังคม ประโยชน์ ปลอดภัย ประหยัด  ให้สื่อให้เห็นถึง ความยิ่งใหญ่ และ งดงาม
การนำเสนอ เพื่อเข้ารับการประกวด ต้องมี โครงการ High light ในปี 2558 รพ.คำเขื่อนแก้ว นำเสนอ โครงการ
แพทย์วิถีธรรม ลด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นำเสนอให้เห็นได้ถึง ประโยชน์ ความคุ้มค่า และประหยัดได้ หลายล้านบาท เป็นต้น
Trick เล็กๆ เพื่อความสำเร็จ ที่ยิ่งใหญ่
ในปี 2559 นี้ การทำความดี ของหน่วยงาน ต่างๆ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ปฏิบัติดี  แต่ไม่อยากแสดงว่าดี (ไม่ประสงค์จะนำเสนอผลงาน)
กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติดี  อยากให้รู้ว่าดี แต่ไม่แข่งดี (ประสงค์จะนำเสนอ แต่ไม่ประสงค์นำเสนอเพื่อการประกวด)
กลุ่มที่ 3 ปฏิบัติดี  อยากให้รู้ว่าดี และแข่งกันทำดีด้วย (ประสงค์จะนำเสนอเพื่อการประกวดและพัฒนายิ่งๆขึ้นไป)
            กลุ่มที่ 2 กับ กลุ่มที่ 3 ทำ เหมือนกัน ดี เหมือนกัน แต่ แตกต่างกัน ในเรื่อง การเขียนและนำเสนอให้ เชื่อมโยง ร้อยเรียง ให้ได้ ตามเกณฑ์ ที่กำหนด หน่วยงานใด สามารถสื่อ เชื่อมโยงได้ดีกว่า ก็จะได้รางวัลที่ดีกว่า
            ข้อเสนอ เพื่อการพัฒนา ให้แต่ละหน่วย วางแผน การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถ ส่งผลงานเข้าประกวด
ในประเภทต่างๆ ทั้งประเภท หน่วยงานคุณธรรม และ คนดีศรีสาธารณสุขประเภทต่างๆ ทั้ง
ประเภท ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
            กิจกรรมการนำเสนอผลงานระดับเขต
หน่วยงานคุณธรรม นำเสนอ 15 นาที และ จัด นิทรรศการ ในงานด้วย
คนดีศรีธารณสุข ไม่ต้องนำเสนอ แต่ ยืน ประจำ นิทรรศการ สำหรับตอบคำถามกรรมการ

เรียงความ การทำความดี 1 แผ่น A4 หากชนะเลิศระดับเขต อาจได้รับการคัดเลือก กล่าวสุนทรพจน์ ในเวทระดับชาติ

No comments:

Post a Comment