6/30/16

29มิย.2559 พร้อมทุกตำบล_คำเขื่อนแก้วดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care)

29มิย.2559 พร้อมทุกตำบล_คำเขื่อนแก้วดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care)

วันที่29มิถุนายน 2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง พร้อมด้วย  นายชำนาญ   มาลัย   สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

นางสาวจิราภรณ์ ขอสุข ทำหน้าที่ ส่วนเลขานุการ จัดการประชุม การดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care) เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร
ประธานในงาน โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว


สรุป รายละเอียด ตามที่ นายชำนาญ   มาลัย   สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นำเรียนต่อ

ประธานในพิธีดังนี้   ในนามของเครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว   ขอขอบพระคุณ  ท่านประธาน  เป็นอย่างสูง         ที่กรุณาให้เกียรติ  มาเป็นประธาน  ในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการดูแลระยะยาว      ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care)  พร้อมมอบ นโยบาย  ในวันนี้  

จากการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ   รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและ     มีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง   โดยเฉพาะในปี  2559    ได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  พร้อมกับจัดสรรงบประมาณให้กับตำบลนำร่องเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว  โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ    การบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม  มีสุขภาพแข็งแรง ชะลอการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิง  จากการสำรวจสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอคำเขื่อนแก้ว   ได้ทำการประเมินความสามารถในชีวิตประจำวัน โดยใช้แบบประเมิน ADL  ณ เดือน เมษายน 2559  จำนวน 9,995 คน พบว่า มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือกลุ่มติดบ้าน  ติดเตียง  จำนวนทั้งสิ้น 521 คน คิดเป็นร้อยละ 5.21  ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด     มีปัญหาด้านสุขภาพ ๕  กลุ่มโรคที่สำคัญคือ อยู่ในภาวะสมองเสื่อม จำนวน ๕๘  คน       มีภาวะโภชนาการผิดปกติจำนวน ๑,๒๗๖ คน  มีภาวะเข่าเสื่อม จำนวน  ๑,๐๘๘ คน    การนอนผิดปกติจำนวน ๔๕ คน และมีปัญหาการกลั้นปัสสาวะจำนวน ๔๘ คน  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว     ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักในปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบาย  ในการดูแลสุขภาพประชาชน  โดยใช้กระบวนการ ๕::๕ ขับเคลื่อนวาระสุขภาพ 5 เรื่อง  สำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  จัดอยู่ในวาระสุขภาพ 1 ใน 5 เรื่องของอำเภอ  จึงได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care)   โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมดังนี้  
1เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขจากภาคี
เครือข่ายสุขภาพอำเภอคำเขื่อนแก้ว
2 เพื่อชี้แจงระเบียบการเข้าร่วมสมัคร  ดำเนินงานการตำบลดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง (Long term care)  กับกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต ๑๐ คลอบคลุมทุกพื้นที่ในอำเภอคำเขื่อนแก้ว 

               ผู้เข้ารับการประชุมชี้แจงประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว  นายกเทศมนตรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  ทั้ง ๑๓ แห่ง

No comments:

Post a Comment