6/23/16

17มิย.25595ประชุม ศปถ.@ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว

17มิย.25595ประชุม ศปถ.@ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว
วันที่17 มิถุนายน 2559  ภาคเช้า วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ)  คำเขื่อนแก้ว
ณ ห้องประชุมเทศาบาลตำบลดงแคนใหญ่  โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม30 คน
ทั้งนี้ เป็นการวางแผน เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนน ในเขตพื้นที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ตาม หลัก 5 E เพื่อความปลอดภัย
โดยให้ความสำคัญ ใน 3 เรื่อง สำคัญ ให้มีความปลอดภัย คือ คือ
1.เรื่องเกี่ยวกับ คน  ( 10 รสขสม : 1 2 3 4 ม)
2.เรื่องเกี่ยวกับ รถ                       
3.เรื่องเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม
            จัดโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร
ทั้งนี้ จังหวัด ยโสธร มีผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ จากการจราจรทางบก อยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ  ซึ่ง มากกว่า 16 ต่อ แสนประชากร  ฉะนั้น จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการยโสธรขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุทางถนน 365 วัน
No comments:

Post a Comment