10/6/16

1 ตค. 2559รับ ส่ง หนังสือ ออนไลน์ E book Online สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1 ตค. 2559รับ ส่ง หนังสือ ออนไลน์ E book Online สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
            วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  ขอบพระคุณ และชื่นชม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท่าน ที่ร่วมกัน ใช้ และพัฒนา รับ ส่ง หนังสือ ออนไลน์ E book Online  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ทั้งนี้ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และ คณะ ผู้บริหาร ได้มีมติ
ให้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว มี web site ใหม่ web site สสอ.คำเขื่อนแก้ว ที่ ใหม่ สะอาด กระชับ ใช้ง่ายๆ  
พร้อมมี ระบบ ธุรการ รับ ส่ง หนังสือ ออนไลน์ E book Online ประจำ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
เพื่อใช้ เป็นหลักฐานการรับ ส่ง หนังสือ อย่างเป็นทางการ
ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัด ทุกแห่ง
และ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
วิธีการใช้งาน คู่มือ การใช้งาน ระบบ ธุรการ รับ ส่ง หนังสือ ออนไลน์ หรือ E book Onlineสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ปรากฏ ตามภาพ
ทั้งนี้ สามารถ ศึกษา และเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่


ขอบพระคุณ ผู้ดูแลระบบ ที่ดีของเรา โดย นายสุนทร วิริยะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

FACEME  หรือ FACE ME บทบาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บทบาทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ซึ่ง ผมได้ข้อความ จากนายบรรจบ แสนสุข หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ที่ทำเป็น กราฟฟิก เพื่อให้จดจำ บทบาทของ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ให้จดจำ ง่ายๆว่า FACEME  หรือ FACE ME  ดังนี้
E : Enable คือ กระตุ้นให้เครือข่ายมีความสามารถในการทำงาน
F : Facilitator คือ อำนวยความสะดวก / ประสานให้เครือข่ายปฏิบัติงาน
C : Consulter คือ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แนะนำ และให้ข้อเสนอแนะเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
M : Monitor คือ ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงาน
E : Evaluation คือ การประเมินผลความสำเร็จในแต่ละระดับ
A : Assessor คือ ทำหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบผลงาน และยกย่องผลงานของเครือข่าย

            ที่มา:เอกสารการประชุมแผนงาน 13 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรม เจพีเอ็มเมอรัลด์ ยโสธร 

No comments:

Post a Comment