10/30/16

16 ต.ค.2559 สักการะพระพุทธรูปองค์ดำนาลันทา ณ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

16 ต.ค.2559 สักการะพระพุทธรูปองค์ดำนาลันทา ณ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 16 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง และคณะ สักการะพระพุทธรูป องค์ดำนาลันทา ณ โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


No comments:

Post a Comment