10/30/16

17ตค.2559Big Cleaning Dayทั้งอำเภอ ณ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร_ป้องกัน ซิก้า

17ตค.2559Big Cleaning Dayทั้งอำเภอ ณ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร_ป้องกัน ซิก้า
            วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  ขอบันทึกความประทับใจ จากกิจกรรม
ตามมาตรการ รับมือ หรือป้องกันการระบาดของโรคที่มีสาเหตุจาก ยุงลาย ( ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อ และ ไข้ Zika)
ตามมติ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข อำเภอคำเขื่อนแก้ว (Emergency Operations Center, EOC) ที่ให้ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทำความสะอาด ตามมาตรการ 3 เก็บ 3โรค กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้สิ้นซาก เพื่อเป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์และป้องกันโรคที่อาจมากับยุงลาย ได้แก่ ไวรัสซิกา โรคไข้เลือดออก โรคไข้เหลือง และโรคชิคุนกุนยา
17 ต.ค.2559 สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 17 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง

ส่วน อื่นๆ ที่ ชื่นชม และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

(รายละเอียด ภาพเป็นข่าว)

No comments:

Post a Comment