10/30/16

29 ต.ค.2559 กฐิน ครูอนงค์บุญศรี อภิชาต เกิดศรีทอง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

29 ต.ค.2559 กฐิน ครูอนงค์บุญศรี อภิชาต เกิดศรีทอง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 28 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง ร่วมงาน กฐิน ครูอนงค์บุญศรี อภิชาต เกิดศรีทอง ณ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ขอชื่นชม และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

(ภาพและข่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

No comments:

Post a Comment