10/30/16

26 ต.ค.2559 คณะทำงานป้องกันยาเสพติด อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

26 ต.ค.2559 คณะทำงานป้องกันยาเสพติด อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 26 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง เข้าร่วมประชุม คณะทำงานป้องกันยาเสพติด อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ขอชื่นชม และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

(ภาพและข่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง)

No comments:

Post a Comment