10/30/16

6 ต.ค.2559 ทีมคำเขื่อนแก้ว ศึกษางาน ไวรัสซิกา Zika ณ องเลิงนกทา จ.ยโสธร

6 ต.ค.2559 ทีมคำเขื่อนแก้ว ศึกษางาน ไวรัสซิกา Zika ณ องเลิงนกทา จ.ยโสธร
                   วันที่ 6 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง
ขอชื่นชม และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
กิจกรรม จิตอาสา การสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไวรัสซิกา ที่ อำเภอเลิงนกทา
มีทีมงานจิตอาสา ที่ไปช่วยงาน ดังนี้                   นาคำ นายวีระวัฒน์ กำศร
                   กู่จาน นางพิไลลักษณ์ จักรวรรณพร
                   แคนน้อย นางอรวรรณ แสงทอง
                   บกน้อย นายอรุณ ฉายแสง
                   สงเปือย น.ส.เทียนหอม เศษคำ
                   ดงแคนใหญ่ นายขจรเกียรติ์ อุปยโสธร
                   เหล่าไฮ น.ส.ประนอม ขวานทอง
                   นาแก นายพรรณลิน อาจวิชัย
                   ดงเจริญ นายบุญทศ ประจำถิ่น
                   กุดกุง นายสมัคร พุ่มทอง
                   รพ.คำเขื่อนแก้ว นางสมใจ เพียรทำ

                   สสอ.คำเขื่อนแก้ว นายสุนทร วิริยะพันธ์

No comments:

Post a Comment