10/30/16

5 ต.ค.2559 รศ.คลินิก วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10

5 ต.ค.2559 รศ.คลินิก วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10
                   วันที่ 5 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง ขอบันทึกเหตุการณ์ สำคัญประจำวันนี้คือ
คณะบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ทั้ง 5 จังหวัด ( อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ)

รับนโยบาย จาก รศ.คลินิก พญ.วารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สุรพร ลอยหา สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุม อาคาร 50 พรรษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 


No comments:

Post a Comment