10/30/16

23 ต.ค.2559 ถวายบังคม ร.5 ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

23 ต.ค.2559 ถวายบังคม ร.5 ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 23 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง เข้าร่วมกิจกรรม
พิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว
และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ หมออนามัยเราได้ รวมใจร่วมสร้าง: พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.หน้าอำเภอ: แห่งนี้ ด้วย ที่ นี่
http://ptjsw.blogspot.com/2011/10/5.html

No comments:

Post a Comment