10/6/16

1ตค.2559 FACEME หรือ FACE ME บทบาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บทบาทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

1ตค.2559 FACEME หรือ FACE ME บทบาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บทบาทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
            วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  ขอบันทึก เพื่อเป็นกรเตือนความจำ บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตามกฎหมาย ดังนี้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

update ล่าสุด 8 มิย.2560  updateบทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.. ๒๕๖๐

ข้อ ๒๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
() จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
() ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
() กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข
ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ
มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
() ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
() พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ
ในเขตพื้นที่อำเภอ
() ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.. ๒๕๖๐
ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

FACEME  หรือ FACE ME บทบาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บทบาทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ซึ่ง ผมได้ข้อความ จากนายบรรจบ แสนสุข หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ที่ทำเป็น กราฟฟิก เพื่อให้จดจำ บทบาทของ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ให้จดจำ ง่ายๆว่า FACEME  หรือ FACE ME  ดังนี้
E : Enable คือ กระตุ้นให้เครือข่ายมีความสามารถในการทำงาน
F : Facilitator คือ อำนวยความสะดวก / ประสานให้เครือข่ายปฏิบัติงาน
C : Consulter คือ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แนะนำ และให้ข้อเสนอแนะเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
M : Monitor คือ ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงาน
E : Evaluation คือ การประเมินผลความสำเร็จในแต่ละระดับ

A : Assessor คือ ทำหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบผลงาน และยกย่องผลงานของเครือข่าย


No comments:

Post a Comment