10/6/16

1ตค.2559 FACEME หรือ FACE ME บทบาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บทบาทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

1ตค.2559 FACEME หรือ FACE ME บทบาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บทบาทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
            วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  ขอบันทึก เพื่อเป็นกรเตือนความจำ บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตามกฎหมาย ดังนี้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๕ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
(๒) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
(๓) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

FACEME  หรือ FACE ME บทบาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บทบาทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ซึ่ง ผมได้ข้อความ จากนายบรรจบ แสนสุข หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ที่ทำเป็น กราฟฟิก เพื่อให้จดจำ บทบาทของ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด บทบาทหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ให้จดจำ ง่ายๆว่า FACEME  หรือ FACE ME  ดังนี้
E : Enable คือ กระตุ้นให้เครือข่ายมีความสามารถในการทำงาน
F : Facilitator คือ อำนวยความสะดวก / ประสานให้เครือข่ายปฏิบัติงาน
C : Consulter คือ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา แนะนำ และให้ข้อเสนอแนะเครือข่ายในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
M : Monitor คือ ทำหน้าที่ติดตามการดำเนินงาน
E : Evaluation คือ การประเมินผลความสำเร็จในแต่ละระดับ

A : Assessor คือ ทำหน้าที่ประเมิน ตรวจสอบผลงาน และยกย่องผลงานของเครือข่าย


No comments:

Post a Comment