10/30/16

11 ต.ค.2559บสต_ระบบบันทึกข้อมูล บสต_ณ สาธารณสุขอำเภออำเภอคำเขื่อนแก้ว

11 ต.ค.2559บสต_ระบบบันทึกข้อมูล บสต_ณ สาธารณสุขอำเภออำเภอคำเขื่อนแก้ว
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง  และ คณะ ผู้รับผิดชอบงาน ยาเสพติด
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบบันทึก บสต
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   บสต.หรือ ชื่อเต็ม ว่าระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.1-5) เป็นระบบข้อมูลการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
                   ขอบพระคุณ วิทยากร โดย นายนพพร รากวงศ์  จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
                   และนาย (กล้า) จาก โรงพยาบาลทรายมูล
พร้อมกันนี้ได้ติดตาม โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยด้วย

                   

No comments:

Post a Comment