10/30/16

14ต.ค.2559 MCATT จ.ยโสธรเปลี่ยนโทมนัสเป็นพลัง

14ต.ค.2559 MCATT จ.ยโสธรเปลี่ยนโทมนัสเป็นพลัง
                   วันที่ 14 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง เข้าร่วม ประชุม งานสุขภาพจิตและยาเสพติดจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร


                   งานสุขภาพจิต เน้น MCATT
เตรียมความพร้อมและป้องกัน ฟื้นฟูเยียวยา
ให้กำลังใจ ประชาชน เปลี่ยนโทมนัสเป็นพลัง
ด้วย พสกนิกรไทยในทั่วโลก ตกอยู่ในสภาวะโทมนัสใจ น้ำตาไหลท่วมใบหน้า กันทั้งเมือง
เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา 15.52 นาฬิกา
สิริพระชนมายุ 88 พรรษา 287 วัน
กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อม ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนอย่างทันท่วงที  ตั้ง
ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT)  
กิจกรรม เยียวยาประชาชน เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง 
 สรุปข้อสั่งการของปลัดกระทรวงฯจากการ VDO Conf. 14ตค59
1.ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อม 100% 24ชม ภายใน 3 วันนี้ เพื่อดูแล ประชาชน ในด้านจิตใจ และอื่นๆ
2.ให้ความร่วมมือกับ ราชพิธี และรัฐพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดย เบื้องต้นมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 2 เรื่อง คือ
                   2.1 ให้ลดธงครึ่งเสา 30 วัน และงดงานรื่นเริง
                   2.2 ให้ ข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ 1 ปี
3.ให้หน่วยงานทุกระดับ ตั้งแต่ รพ.สต.ขึ้นมา จัดตั้งโต๊ะหมู่ ตามรูปแบบที่ กระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่ สำหรับให้ประชาชนลงนามถวายความอาลัย
4.ให้ทุกจังหวัดเปิด Emergency Operation Center : EOC ตลอด 72 ชั่วโมงนี้ เพื่อให้เป็นช่องทางประสานงานกับ EOC กระทรวงฯ  และให้ดำเนินการตาม MCATT (ตามไฟล์ pdf)
5.ให้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลกลุ่มประชาชนที่กระทำกิจกรรม
                   -ส่วนกลาง จะมีการอัญเชิญพระบรมศพกลับพระบรมมหาราชวัง ให้ กทม.และปริมลฑล เตรียมหน่วยแพทย์
                   -ส่วนภูมิภาค อาจมีกิจกรรมของจังหวัด ให้ทุกจังหวัดเตรียมหน่วยแพทย์
ศูนย์ EOC ระดับอำเภอ ตั้งที่ ER โรงพยาบาลทุกแห่ง
                   รพ.สต.ทุกแห่ง เยียวยาประชาชน เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง”  ตามแผน MCATT
อสม. จนท.ทุกพื้นที่ใช้หลัก 3 L คือ มองเห็น รับทราบ รับรู้ ภาวะซึมเศร้า และรับฟัง ให้กำลังใจ ซึ่งกันและกั
เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลังระบบสุขภาพอำเภอ คำเขื่อนแก้ว พร้อมให้กำลังใจและเยียวยาประชาชน
ตามแผน MCATT ในหมู่บ้าน ชุมชน เฝ้าระวัง โดย อสม. ภายใต้คำแนะนำ โดย หมอครอบครัว ที่ดูแลพื้นที่ (One Man One Area: OMOA) โดย ใช้หลัก 3 L คือ Looking มองเห็น Listen รับทราบ รับรู้ ภาวะซึมเศร้า และLink
รับฟัง ให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน
                   ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง เตรียมความพร้อม และถือปฏิบัติดังนี้
เตรียมความพร้อมของหน่วยบริการทุกแห่ง 100% ระยะเวลา 3 วัน
- ตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโต๊ะลงนามถวายความอาลัย
- เปิดศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต (MCC) และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด/อำเภอ
                   และดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
- ตักบาตร บำเพ็ญกุศลถวาย ทาบุญตามศาสนา และสนับสนุนกิจกรรมพื้นที่/ชุมชน กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
                   เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่
- กวดขันระบบรักษาความปลอดภัยหน่วยบริการทุกแห่ง
- ออกพื้นที่เชิงรุก โดยใช้หลัก 3L (Look Listen Link)
Look Listen Link
                   ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT)  
                  
ให้ทำเป็นทั้งหมด 5 กล่อง
                   ทีม ที่ 1. IC ผอ. หรือ สสอ. เป็นประธานและ รองประธาน
                                                หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
จัดรถพยาบาล
                   ทีม ที่ 2. สอบสวนโรค หัวหน้างานสุขภาพจิต โรงพยาบาล และ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต รพ.สต.
โดยทีม MCATT
ให้ เฝ้าระวัง การเกิดอุปทานหมู่ และ การฆ่าตัวตาย จะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ทีม ที่3. สนับสนุน หัวหน้าบริหาร หัวหน้าเภสัช โรงพยาบาล
ทีม ที่4. ทีมเลขา ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต โรงพยาบาล และ สสอ.
                        รายงาน ตามระบบ เริ่ม 18 น. วันนี้  
ทีม ที่5. ทีม SAT (Situation Awareness Team) ทีมสื่อสารความเสี่ยง หน.กลุ่มงานสุขภาพจิต

                        (สื่อต่างๆ และการให้ข่าว) 

No comments:

Post a Comment