10/30/16

28 ต.ค.2559TO BE NUMBER ONE ยโสธร ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัด

28 ต.ค.2559TO BE NUMBER ONE ยโสธร ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัด
            วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ คณะ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทชมรม ของ จังหวัดยโสธร
เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
นำโดย นางประชุมพร กวีกรณ์ หัวหน้ากลุ่มงาน ยาเสพติดและสุขภาพจิต สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย คณะกรรมการและสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทุกประเภทชมรม ของ จังหวัดยโสธร ประกอบด้วย 
1.ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
2.ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
3.ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซาบิน่า อำเภอเมือง ยโสธร (สถานประกอบการขนาดใหญ่)
4.ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (สถานประกอบการขนาดเล็ก)
5.ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
6.ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
7.ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนยโสธรพิทยาคม (ประเภทดีเด่น)
และ ผู้ประสานงาน ประเภท จังหวัด TO BE NUMBER ONE 


No comments:

Post a Comment