10/30/16

11 ต.ค.2559พัฒนาเครือข่าย TO Be Number One ณ ต.แคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว

11 ต.ค.2559พัฒนาเครือข่าย TO Be Number One ณ ต.แคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   วันที่ 11 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วมกิจกรรม
100 ดวงใจ ลดปัจจัยเสี่ยง ในวัยรุ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย TO Be Number One 5 เครือข่าย(แคนน้อย นาถ่ม บกน้อย ค้อวัง กระจาย) ณ หอประชุมศาลาอีสานเขียว ตำบลแคนน้อย ภายใต้ชื่องาน

                   ประธานให้กำลังใจ น้องๆ ชมรม  TO Be Number One โดย นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ร่วม ร้อยรัก 100 ดวงใจ ผู้ใหญ่และเด็ก กับภาคีเครือข่ายด้วย


No comments:

Post a Comment