10/30/16

7 ต.ค.2559ประชุมเดือน ตุลาคม ณ สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
                   วันที่ 7 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง เข้าร่วมประชุมบุคลากรในสังกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ขอบพระคุณ เข้าภาพอาหารว่าง โดยผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม ทุกๆท่านครับ บันทึกอื่นๆ อาทิเช่น
                        ด้วย นายพ้น ปัญญาใส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อาวุโส) ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ได้ย้ายไป
รับตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อาวุโส) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร และปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร กำลังสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าไฮ นั้น
                        เพื่อให้การบริหารและการสนับสนุนบริการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและก่อประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเสนอขอแต่งตั้งให้
นายอุทิศ ฝูงดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(อาวุโส) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกู่จาน
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าไฮ อีก ๑ ตำแหน่ง
                        การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
คำเขื่อนแก้ว เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม จึงขอให้ท่านประสานและส่งเอกสารของข้าราชการในสังกัด โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้
บันทึกข้อมูล รายบุคคล ใน แบบประเมิน ป.ยส. (excel file ) คนละ ๑ ชุด
(ให้ Print เอกสาร แล้วเก็บไว้ ณ รพ.สต.ต้นสังกัด ไม่ต้องนำส่ง)
นำข้อมูล จาก ข้อ ๑. ไปบันทึก ในแบบสรุปผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้  คนละ ๑ ชุด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทำหนังสือนำส่งเอกสาร
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของข้าราชการในสังกัดทุกคน ถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
คำเขื่อนแก้ว ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

                        ทั้งนี้ ให้ใช้แบบประเมินเดียวกัน ปรับใช้กับการประเมิน เพื่อปรับค่าจ้าง ให้กับ พกส.และ ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดของแต่ละแห่งด้วย

No comments:

Post a Comment