10/30/16

14ต.ค.2559งานยาเสพติด_เป้าหมาย 338+527จ.ยโสธร

14ต.ค.2559งานยาเสพติด_เป้าหมาย 338+527จ.ยโสธร
                   วันที่ 14 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง เข้าร่วม ประชุม งานสุขภาพจิตและยาเสพติดจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
                   ทั้งนี้ นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอให้ดำเนินการ
ตามมาตรการ 4 ด้าน มาตรการ สำคัญ คือ
1.มาตรการด้านการส่งเสริม ป้องกัน
                   ใช้ โครงการ TO BE NUMBER ONE
2.มาตรการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด
                   - การคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด โรงพยาบาลทุกแห่ง (ทำแผนตามเป้าหมาย)
ให้ รพ.คัดกรอง ส่วนคะแนนไม่เกิน 3 ส่งให้ รพ.สต.บำบัด
                   - ให้มีความครอบคลุม การบำบัดรักษา BA BI โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
                   ให้การบำบัดยาเสพติด ได้ทุกแห่ง อย่างน้อย แห่งละ 1 คน
รพ.สต.ให้คาปรึกษาแบบสั้น BA =Brief advice BI =Brief intervention สาหรับผู้ใช้คะแนน V2ไม่เกิน3
รพท. /รพช. MI=Motivational Interviewing
CBT= Cognitive Behavior Therapy และMatrix program
MET=Motivational Enhancement Therapy
                   การบันทึก บสต. ให้เริ่มบันทึก ได้ 1 พย. 2559 เป็นต้นไป (หากมี Case ตอนนี้ ให้ ลง เอกสารไว้ก่อน)
                   รพ.สต. มี Case ให้ เห็นในระบบรายงาน บสต.แห่งละ 1 คน
โดยทั้งจังหวัดยโสธรมี เป้าการบำบัด ใน รพ.และ รพ.สต. 338 คน และศูนย์ขวัญแผ่นดิน จาก กระทรวงมหาดไทย 527 คน
ส่วนอำเภอคำเขื่อนแก้ว มี เป้าการบำบัด ใน รพ.25 คน และ รพ.สต. 15 คน และศูนย์ขวัญแผ่นดิน จาก กระทรวงมหาดไทย กำลังประสานการปฏิบัติ
โดยมี KPI ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันในระดับจังหวัด คือ
ร้อยละ 74 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษาตามเกณฑ์กาหนด

3.มาตรการด้านการเยี่ยมติดตาม
                   ระบบสมัครใจ สาธารณสุขเยี่ยมติดตาม
                   ระบบบังคับบำบัด มหาดไทยเยี่ยมติดตาม
                   (4 เดือนแรก การ Follow up ให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้ติดตามเยี่ยม)
4.มาตรการด้านการลดอันตราย Harm Reduction
                   - ให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
                   - ให้บริการ ตรวจเลือดหา HIV Hepatitis โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
                   - ยาลดบุหรี่
                   - ยาอื่นๆ ในระดับ รพท.เป็นต้น
การให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจความตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองต่อการป้องกันการติดเชื้อ HIV/AIDS, Hepatitis B และ C ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขึ้นไป
-จัดให้มีบริการตรวจเลือดหา HIV , Hepatitis B และ C และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยสมัครใจ Voluntary Counseling and testing (VCT) ให้ผู้ใช้สารเสพติด ในโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป

-จัดบริการเข็มและอุปกรณ์ความสะอาด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขึ้นไป - จัดบริการ Methadone ระยะยาว ในโรงพยาบาลทั่วไปNo comments:

Post a Comment