10/30/16

13 ต.ค.2559นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร_แนะแนวทางทำแผน2560

13 ต.ค.2559นพ.บัญชา สรรพโส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร_แนะแนวทางทำแผน2560

     วันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง ไปพร้อมกับ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับอำเภอและระดับตำบลปี 2559 และชี้แจงแนวทาง หลักเกณฑ์ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560  ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม เจพี.เอ็มเมอรัลด์  จังหวัดยโสธร  ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดยโสธรทุกแห่ง ประมาณ 250 คน
ประธานการประชุมโดย นพ.บัญชา  สรรพโส  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
กล่าวรายงาน โดย นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน)
                   ทั้งนี้ นพ.บัญชา  สรรพโส  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้ให้ แนวทาง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2560 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
โดยวิเคราะห์สถานการณ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ประกอบการวิเคราะห์ โดยมี กรอบนโยบายรัฐบาล นโยบาย วิสัยทัศน์ กระทรวงสาธารณสุข  คำรับรองการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ประจำปี 2560  แผน 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ที่ประกอบด้วย 4 ยุทธสาตร์ (4 excellence ) 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวชี้วัด  นโยบาย วิสัยทัศน์จังหวัดยโสธร รวมทั้งการจัดทำแผนตามสภาพปัญหา ของพื้นที่ ทั้ง 3 ประการคือ ปัญหาเชิงป้องกัน  ปัญหาเชิงแก้ไข และ ปัญหา เชิงการพัฒนา เป็นต้น


ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง  ปฏิรูประบบสุขภาพไทย ประชารัฐร่วมใจ ชาวไทยสุขภาพดี วิชาการชมรมสาธารณสุข ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 จาก  http://ptjsw.blogspot.com/2016/08/292559_98.html

วิสัยทัศน์ Vision กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
พันธกิจ Mission พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน  
เป้าประสงค์ Intention(Goal) ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ Strategy กำหนด 4 Excellence Strategies หรือ 4 ดี
ค่านิยม (Core Value) และ แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย MOPH
ค่านิยมองค์กร (core value): MOPH
M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม
         มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบ
O: Originality สร้างสรรค์ นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน
H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้ รู้ชนะ
                        เปิดใจกว้างรับฟังความเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วย วิธีสร้างสรรค์
                        ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน
รายละเอียดตามเอกสารตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น  ...
                        ซึ่ง จาก group line มี ผู้ที่ประพันธ์  ค่านิยม (Core Value) ไว้เป็นบทกลอน ที่ประทับใจ คือ
นพ.พิเชษฐ์ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความว่า 
                        Mastery      มีวินัย ใฝ่เรียนรู้
                        Originality   ผู้สร้าง ทางสดใส
                        People        จัดวาง ไว้กลางใจ
                        Humility  น้อมให้ ไหว้ ถ่อมตน  ต้นฉบับของท่าน คือ น้อมให้ ได้ ถ่อมตน)

                   ในระดับกระทรวง ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกลกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยนำนโยบายสู่ปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้นำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ รองรับความเป็นสังคมเมืองและสังคมผู้สูงอายุ ที่มุ่งเป้าให้ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืนมาแปลงสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่
1.การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
2.บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3.บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ
4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
รวมทั้งสิ้น 16 แผนงาน 48 โครงการ 96 ตัวชี้วัด นำมาจัดทำเป็นคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข (Performance Agreement) เพื่อเป็นพันธะสัญญาให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ตกลงร่วมกัน
เฉพาะในปีงบประมาณ 2560 ได้เลือก 30 ตัวชี้วัดจัดทำเป็นคำรับรองการปฏิบัติงาน โดยจะติดตามประเมินผลรอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน เน้นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปตามตามข้อตกลงเป็นระยะๆ

เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่ดีของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ มีการปรับการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ทำงานบูรณาการมากขึ้นด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กระทรวงเป็นตัวนำ และยึดค่านิยมองค์กรผสมผสานในระบบการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกสถานการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ใน สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน
13 ต.ค.2559 สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
                   วันที่ 13 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง
ขอชื่นชม และ บันทึก  สิ่งดีดี วันนี้ ที่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
(ภาพและข่าวอยู่ระหว่างการปรับปรุง)No comments:

Post a Comment