10/30/16

5 ต.ค.2559 อมรรัตน์ วิลัยศรี (หน่อย)ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง

5 ต.ค.2559 อมรรัตน์ วิลัยศรี (หน่อย)ข้าราชการบรรจุใหม่ ณ สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
                   วันที่ 5 ตุลาคม 2559 วันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง   จันทร์สว่าง ขอชื่นชม และ แสดงความยินดีกับ น้องหน่อย
หรือ นางสาวอมรรัตน์ วิลัยศรี ในโอกาสที่ สอบบรรจุ เร้ารับราชการได้ ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ประจำ รพ.สต. โพนเมือง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
                   น้องหน่อย หรือ นางสาวอมรรัตน์ วิลัยศรี เคยเป็นเพื่อนร่วมงาน ที่ดี ของเรา ทำงานที่ รพ.สต. ในเขต อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ครับ

                   เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปนะน้องหน่อย 
No comments:

Post a Comment