8/20/16

1สค.2559ทุ่งมน แห่งแรก สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว นิเทศงาน ครั้งที่ 2/2559

1สค.2559ทุ่งมน แห่งแรก สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว นิเทศงาน ครั้งที่ 2/2559
วันที่1สิงหาคม2559 วันนี้ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขคำเขื่อนแก้วและคณะ ออก นิเทศ ให้คำแนะนำ และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดครั้งที่ 2 / 2559
วันนี้ แห่งแรก ณ รพ.สต. ทุ่งมนทั้งนี้ เป็นการ ออกพบปะ แลกเปลี่ยน ในรูปแบบกึ่งทางการ
ทั้งดูจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในสถานบริการและมนชุมชน
            เนื้อหาหลักประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ ๑๘ ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดจะติดตาม เพื่อวัดและประเมิน การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อันเป็นผลมาจาก การดำเนินกิจกรรมทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด
รูปแบบตามที่ สาธารณสุขคำเขื่อนแก้วได้แจ้ง ผ่าน line ความว่า เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อทราบ
การออกประเมินงานในครั้งนี้ จะ ออกไปให้กำลังใจ ที่ รพ.สต และในหมู่บ้าน
ที่รพ.สต.เริ่ม 09.0 น.ให้เตรียมเอกสาร ตามKPI ranking 18 แฟ้ม เช็คตาม PI ทุกตัว โดย ตรวจภาคผนวกเป็นหลัก
ให้เตรียมข้อที่ต้องการแก้ไขหรือหาคำตอบ เตรียมคำถามไว้ ใช้เวลา 30นาที ไม่ต้องนำเสนอผลงาน
ที่หมู่บ้านให้เชิญ กำนัน /นายก/ ผอ.รร./ที่เกี่ยวข้อง /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/ส.อบต.หรือสท.ในหมู่บ้าน/อสม.ทุกคน สำหรับ อสม.ให้นำบันทึกประจำตัวมาด้วยทุกคน เพื่อประเมินกระบวนการ555ขับเคลื่อนวาระสุขภาพ ในพื้นที่
ด้านคุณภาพให้ เชิญ DM group 7คน ที่ดูแลเข้มข้นมาด้วย สถานที่ตามความเหมาะสม จัดเก้าอี้ล้อมวงคุยกัน
หน.งานบางท่านจะสุ่มเช่นลูกน้ำที่ ร.ร./ศพด/วัด/หมู่บ้าน

ออกเยี่ยม Case ติดบ้านติดตียง ตั้งครรภ์/หลังคลอด/วีคซีน ใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง

กิจกรรมอื่นๆ จาก group line
ประชุม service plan. ครั้งที่ 3 ค่ะ
ข้อคิดประจำวัน ในทุกๆ วันของชีวิต เรามีโอกาสเจอ "โชคดี" 2 แบบ
โชคดีแบบที่ 1 คือ เราได้พบคนดีๆ ได้เจอเรื่องราวดีๆ ทำให้เราได้ "สุขใจ"
โชคดีแบบที่ 2 คือ เราได้พบคนไม่ดี ได้เจอเรื่องราวที่ไม่ดี ทำให้เราได้ "เรียนรู้"
บางวันเราก็เจอโชคดีแบบที่ 1 บางวันเราก็เจอโชคดีแบบที่ 2 แต่ส่วนใหญ่เราจะเจอโชคดีทั้ง 2 แบบ ผสมกันไป
ถ้าคิดได้แบบนี้ ไม่ว่าเราจะเจอคนแบบไหน จะเจอเรื่องราวอะไร ไม่ว่าดีหรือไม่ดี เราก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรา
ในทุกเช้าวันใหม่ ถ้าเราลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อม "ลมหายใจ" ก็ถือว่าเราโชคดีที่สุดแล้ว
ดังนั้น ถ้ามีใครมาทำไม่ดีกับเรา หรือมีเรื่องราวไม่ดีเข้ามากระทบ เราก็แค่ "ปรับมุมมอง" เสียใหม่ มองว่าเป็นโชคดีที่เราได้ "เรียนรู้" เราก็จะมีความสุข
ดังสุภาษิตจีนที่ว่า "เราไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมได้ แต่เราสามารถปรับใบเรือได้"
- พระไพศาล วิสาโล 

No comments:

Post a Comment