8/27/16

25สค.2559ตำบลโพนทัน_อันดับ1ใช้สิทธิประชามติ รธน.รับรางวัล ณ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร

25สค.2559ตำบลโพนทัน_อันดับ1ใช้สิทธิประชามติ รธน.รับรางวัล ณ สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
วันที่25สิงหาคม2559 ภาคบ่ายวันนี้ ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และ คณะ ร่วมชื่นชม ยินดี กับ ทีมงานตำบล โพนทัน ที่ได้รับ  มอบเกียรติบัตรการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ จาก นายแพทย์ วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ในเวที การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ( กวป.) ครั้งที่  8/2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
            ตำบล โพนทัน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชน ออกไปใช้สิทธิ์ ได้ อันดับ ที่ 1 ของ อำเภอคำเขื่อนแก้ว คือ ร้อยละ 56.36
            ตัวแทน ตำบล โพนทัน ที่เข้ารับ มอบเกียรติบัตร อาทิเช่น นางสุภาวดี ขอสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพนทัน นายชินกร ประกอบแสง กำนันตำบลโพนทัน และคณะ กรรมการ ระบบสุขภาพตำบล โพนทัน ( Tambon Health System : THS Pontun)
            ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร 9 อำเภอ  จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 426,224 คน
มีผู้มาใช้สิทธิ 242,533 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90  มีบัตรเสีย ร้อยละ 2.53
อำเภอที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติมากที่สุด 3 อันดับ
อำเภอเลิงนกทา ร้อยละ60.86 อำเภอเมือง ร้อยละ60.78อำเภอไทยเจริญ ร้อยละ58.57
ตำบลที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติมากที่สุด 3 อันดับ
นาสะไมย์ (เมือง) ร้อยละ69.35 ขั้นไดใหญ่ (เมือง) ร้อยละ69.32 บุ่งค้า (เลิงนกทา) ร้อยละ67.12
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 13 ตำบล  จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 53,762 คน
มีผู้มาใช้สิทธิ 28,077 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22  มีบัตรเสีย ร้อยละ 2.49

ตำบลที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติมากที่สุดคือ ตำบล โพนทัน  ร้อยละ 56.36No comments:

Post a Comment