8/23/16

9สค.2559ยโสธร ทอดผ้าป่า สร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดยโสธร_8 ล้าน

9สค.2559ยโสธร ทอดผ้าป่า สร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดยโสธร
วันที่9สิงหาคม2559ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง  ขอชื่นชม และ อนุโมทนาสาธุ การร่วมสมทบทุน สมทบทุนทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนสร้างห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดยโสธร
ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในงาน
ทั้งนี้ ณ เวลา 17.00 น. ยอดเงินบริจาคผ้าป่าที่จะก่อสร้างห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"จังหวัดยโสธรจำนวน 7,996,538.32 บาท(เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพัห้าร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์
โดย รายการล่าสุดนางเพ็ญศรี บุญเดช รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนาแจ้งความจำนงต่อยอด 3,462 บาท ให้ถึง 8 ล้านบาท
โดย ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"จังหวัดยโสธร จะเริ่มก่อสร้างในเร็วๆนี้ ในที่ดินโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ (ติดถนนแจ้งสนิท ฝั่งทิศเหนือ เยื้องๆสะพานลอย)
ทั้งนี้ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภออำเภอคำเขื่อนแก้ว และคณะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งใน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ร่วมสมทบทุนผ้าป่า สร้างห้องสมุดประชาชน  "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดยโสธร ด้วย

จำนวน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)


No comments:

Post a Comment