8/21/16

5สค.2559นาคำ สงเปือย_สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว นิเทศงาน รพ.สต. ครั้งที่ 2/2559

5สค.2559นาคำ สงเปือย_สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว นิเทศงาน รพ.สต. ครั้งที่ 2/2559
วันที่5สิงหาคม2559 วันนี้ นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขคำเขื่อนแก้วและคณะ ออก นิเทศ ให้คำแนะนำ และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดครั้งที่ 2 / 2559
วันนี้ ภาคเช้า ณ รพ.สต.นาคำ ภาคบ่าย ณ รพ.สต.สงเปือยทั้งนี้ เป็นการ ออกพบปะ แลกเปลี่ยน ในรูปแบบกึ่งทางการ
ทั้งดูจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ในสถานบริการและมนชุมชน
            เนื้อหาหลักประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ ๑๘ ตัวชี้วัด แต่ละตัวชี้วัดจะติดตาม เพื่อวัดและประเมิน การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อันเป็นผลมาจาก การดำเนินกิจกรรมทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด
รูปแบบตามที่ สาธารณสุขคำเขื่อนแก้วได้แจ้ง ผ่าน line ความว่า เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เพื่อทราบ
การออกประเมินงานในครั้งนี้ จะ ออกไปให้กำลังใจ ที่ รพ.สต และในหมู่บ้าน
ที่รพ.สต.เริ่ม 09.0 น.ให้เตรียมเอกสาร ตามKPI ranking 18 แฟ้ม เช็คตาม PI ทุกตัว โดย ตรวจภาคผนวกเป็นหลัก
ให้เตรียมข้อที่ต้องการแก้ไขหรือหาคำตอบ เตรียมคำถามไว้ ใช้เวลา 30นาที ไม่ต้องนำเสนอผลงาน
ที่หมู่บ้านให้เชิญ กำนัน /นายก/ ผอ.รร./ที่เกี่ยวข้อง /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยฯ/ส.อบต.หรือสท.ในหมู่บ้าน/อสม.ทุกคน สำหรับ อสม.ให้นำบันทึกประจำตัวมาด้วยทุกคน เพื่อประเมินกระบวนการ555ขับเคลื่อนวาระสุขภาพ ในพื้นที่
ด้านคุณภาพให้ เชิญ DM group 7คน ที่ดูแลเข้มข้นมาด้วย สถานที่ตามความเหมาะสม จัดเก้าอี้ล้อมวงคุยกัน
หน.งานบางท่านจะสุ่มเช่นลูกน้ำที่ ร.ร./ศพด/วัด/หมู่บ้าน

ออกเยี่ยม Case ติดบ้านติดตียง ตั้งครรภ์/หลังคลอด/วีคซีน ใช้เวลาชั่วโมงครึ่ง 
กิจกรรมอื่นๆ
ตำบล ย่อ รณรงค์ สิงหา ออกเสียง ประชามติ
ตำบล นาแก รณรงค์ สิงหา ออกเสียง ประชามติ
สสอ. เตรียมรับการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
คณะทำงานได้เข้ายื่นหนังสือกับท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รณรงค์ให้ไปออกเสียงประชามติที่แคนน้อยวันนี้No comments:

Post a Comment