8/23/16

9สค.2559ควบคุมภายใน_สาธารณสุขยโสธร_ชี้แจงงาน ณ คำเขื่อนแก้ว

9สค.2559ควบคุมภายใน_สาธารณสุขยโสธร_ชี้แจงงาน ณ คำเขื่อนแก้ว
วันที่9สิงหาคม2559 ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าประชุม เรื่อง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภออำเภอคำเขื่อนแก้ว
วิทยากร โดย นายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์ และ นาย ประดิษฐ ภูมิแสน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้เป็นการจัดประชุม ตามหนังสือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออำเภอคำเขื่อนแก้วที่   ยส. ๐๓๓๒.๑ / ว. ๗๑                      ลงวันที่  ๒  เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง  ขอเชิญประชุม เรื่อง การวางระบบการควบคุมภายใน
เรียน  หัวหน้างาน ทุกคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกคน
                        ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร มีกำหนดการประชุมตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการวางระบบการควบคุมภายใน
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น.
เป็นต้นไป กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
คำเขื่อนแก้ว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอคำเขื่อนแก้วทุกแห่ง โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรและคณะ
                        เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึงขอเชิญบุคคลตามรายการต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
๑.     ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ทุกคน
๒.     หัวหน้างาน ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ทุกคน
๓.     บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล แห่งละ ๒ คน
(ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ บุคลากรอื่นๆ อีกแห่งละ ๑ คน )

บันทึก อื่นๆ อาทิเช่น
ควบคุมภายใน เป็นหน่วยต้นน้ำ ของระบบการตรวจสอบ
            ความเสี่ยง          คือ ปัญหา ที่เกิดขึ้นก่อน
            ปัจจัยเสี่ยง
            จุดอ่อน
ปัญหา               คือ ความเสี่ยง ที่ไม่ได้รับการแก้ไข
ตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร
ให้ผู้บังคับบัญชา สอดส่อง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้กระทำความผิด
            มีหนังสือ สป.สธ. แจ้ง ผอ.รพ.สต.เป็นผู้บังคับบัญชา
บัญชี การเงิน พัสดุ  ขรก. พกส. ลูกจ้าง
            เขียน รายละเอียด ในสภาพแวดล้อมการควบคุม ใน ปย.1
การเงิน การบัญชี พัสดุ      และ ผู้อนุมัติ จ่าย
            ตามระเบียบ พกส. ตรวจรับพัสดุ ไม่ได้ ( ต้องให้ รพ.สต.ข้างเคียง)
วิธีแก้ปัญหา คือ   ให้ พกส. ลูกจ้าง เป็น ผู้ตรวจรับพัสดุได้
                        โดยมีความเสี่ยง ที่ ยอมรับได้
รายจ่ายทุกอย่าง ห้ามจ่ายจากเงินสดในมือ
            การรับเงิน ให้นำฝากทุกวัน หากเกิน จำนวนเงินสดในมือ
เงินสดในมือ สถานที่เก็บ มี 2 แหล่ง คือ บัญชี และ ตู้ เซฟ นิรภัย

คำถาม : การทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง
คำตอบ : การทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ ในหน้าที่ราชการ
            หากผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นแย้ง ให้เสนอบันทึกแย้งในคำสั่งนั้นส่งถึงผู้บังคับบัญชา
หากผู้บังคับบัญชา ยังยืนยันคำสั่ง ก็ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป
แต่ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่มีความผิดตามการปฏิบัติที่ผิดนั้น
คำถาม : การทำตามคำสั่งของ ผู้บังคับบัญชา ที่สั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบ ในหน้าที่ราชการ
            หากผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นแย้ง ให้เสนอบันทึกแย้งในคำสั่งนั้นส่งถึงผู้บังคับบัญชา
การจัดโครงสร้าง
วิเคราะห์ 5 องค์ประกอบ
ส่ง ปย.1 ปย.2
การวิเคราะห์ กระบวนงาน
การประชุม                      หลักฐานลายเซ็นต์ต้องมีครบ
กรณี คนมาไม่ครบ ตามจำนวน เบิกตามโครงการได้ แต่ต้องมีหลักฐานการตอบรับ
เงิน สสอ.
งบค่าเสื่อม ให้แยกบัญชี   ไม่ให้นำมามาใช้เพื่อการอื่น
งบส่งเสริมสุขภาพเฉพาะเรื่อง ไม่ให้นำมามาใช้เพื่อการอื่น
งบกองทุน สปสช.            ไม่ให้นำมามาใช้เพื่อการอื่น ให้ทำตามโครงการที่เสนอขอ
                                    และสามารถเสนอขอขยายเวลาได้ถึงเดือนธันวาคม ของแต่ละปี
                                    เพื่อประธานกองทุนจะได้นำ งปม.ไปรวมเป็น ปีต่อไป
                                    และเสนอขอใช้ไปใหม่

หน่วยงาน คุณธรรม 9 ขั้นตอน

No comments:

Post a Comment