8/27/16

19สค.2559เตียงฟรี_ยังมีเพียงพอให้บริการ ณ สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว

19สค.2559เตียงฟรี_ยังมีเพียงพอให้บริการ ณ สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว
วันที่19สิงหาคม2559  วันนี้ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ จาก อำเภอคำเขื่อนแก้ว
เตรียมรับการประเมิน CUP Ranking ครั้งที่ 2/2559
            ทั้งในส่วนของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 16 แห่ง ศูนย์สุขภาพตำบลลุมพุก และ ในชุมชนทุกหมู่บ้าน
            กิจกรรมการทำความดี อื่นๆ ของ คนคำเขื่อนแก้ว .. (รายละเอียดตามภาพเป็นข่าว)
เช่น นายอรุณ ฉายแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบกน้อย รับเตียงผู้ป่วย จากศูนย์ดูแลต่อเนื่อง สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว ส่งมอบเตียง สำหรับผู้ป่วย ในบ้านบกน้อย เพื่อใช้บริการ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
เพื่อทราบ....เตียงฟรี_ยังมีเพียงพอให้บริการ ติดต่อได้ ณ สนง.สาธารณสุขคำเขื่อนแก้ว ครับ 
            เช่น นายขจรเกียรติ อุปยโสธร มอบเกียรติบัตร สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ที่จบหลักสูตร การฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงแคนใหญ่ เป็นต้น 


No comments:

Post a Comment