8/21/16

7สค.2559สรุปผลออกเสียงประชามติ รธน.ทั่วประเทศ59.40% จ.ยโสธร 56.9% ต.นาสะไมย์ สูงสุด69.35%

7สค.2559สรุปผลออกเสียงประชามติ รธน.ทั่วประเทศ59.40% จ.ยโสธร 56.9% ต.นาสะไมย์ สูงสุด69.35%
วันทึ่7สิงหาคม2559ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ชื่นชมการปฏิบัติงาน ของกรรมการทั้ง
121 หน่วยออกเสียง ในเขต อำเภอคำเขื่อนแก้ว และ ประทับใจ การปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดี ของประชาชนไทยทุกคน
ที่ออกไปใช้สิทธิ์ที่ตนเองมี 1 เสียง เท่าเทียมกัน  7 สิงหา ออกเสียงประชามติทั่วไทย_ประชาธิปไตยมั่นคง
            ซึ่ง เป็นการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. 
โดยผู้มีสิทธิออกเสียงทุกคน มีสิทธิ์ ออกเสียงใน 2 ประเด็นคำถาม คือ
ประเด็นที่ 1.ให้ความ เห็นชอบหรือ ไม่เห็นชอบกับ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ
            ประเด็นที่ 2.ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
            โดย สรุป ผล ภาพรวมทั่วประเทศได้ดังนี้
จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 50,071,589 คน
มีผู้มาใช้สิทธิ 29,740,677 คน คิดเป็นร้อยละ 59.40
บัตรดี 28,804,432 ใบ คิดเป็นร้อยละ 96.85
บัตรเสีย 936,209 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.15
การลงประชามติในประเด็นที่ 1 “ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ทั้งฉบับ” 
·        คะแนนเสียงเห็นชอบ 16,820,402 คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 61.35
·        คะแนนเสียงไม่เห็นชอบ 10,598,037 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.65
การลงประชามติในประเด็นที่ 2 คำถามเพิ่มเติม ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทศาสตร์ชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
·        คะแนนเสียงเห็นชอบ 15,132,050 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 58.07
·        คะแนนเสียงไม่เห็นชอบ 10,926,648 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.93
·        จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุด 5 จังหวัดแรก ได้แก่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และเชียงราย โดยมีข้อสังเกตว่าเป็นจังหวัดในภาคเหนือทั้งหมด ซึ่งต้องชื่นชมคนภาคเหนือที่มาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก
·        ส่วนจังหวัดที่มีคะแนนเสียงเห็นชอบในการลงประชามติครั้งนี้มากที่สุด 5 จังหวัดแรก ผลปรากฏว่าทั้งประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 มีข้อมูลเหมือนกัน คือ ชุมพร นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และระนอง
  
จังหวัดยโสธร 9 อำเภอ  จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 426,224 คน
มีผู้มาใช้สิทธิ 242,533 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90  มีบัตรเสีย ร้อยละ 2.53
อำเภอที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติมากที่สุด 3 อันดับ
อำเภอเลิงนกทา ร้อยละ60.86 อำเภอเมือง ร้อยละ60.78อำเภอไทยเจริญ ร้อยละ58.57
ตำบลที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติมากที่สุด 3 อันดับ
นาสะไมย์ (เมือง) ร้อยละ69.35 ขั้นไดใหญ่ (เมือง) ร้อยละ69.32 บุ่งค้า (เลิงนกทา) ร้อยละ67.12
อำเภอคำเขื่อนแก้ว 13 ตำบล  จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 53,762 คน
มีผู้มาใช้สิทธิ 28,077 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22  มีบัตรเสีย ร้อยละ 2.49
ตำบลที่ใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติมากที่สุดคือ ตำบล โพนทัน  ร้อยละ 56.36
 

เหตุการณ์ทั่วไป ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว และ จังหวัดยโสธร
ท่าน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว  นายสมศักดิ์ บุญทำนุก > ตรวจเยี่ยม และ ออกเสียง ประชามติ  ที่หน่วยออกเสียงที่ ๓ ร.พ.คำเขื่อนแก้ว ลำดับผู้มีสิทธิ ลำดับที่ ๒๐๐ เมื่อ 09.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2559
นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว  ประธาน อนุฯ อำเภอ  กอส.จ.ยส ผจก.การไฟฟ้าฯ อำเภอพร้อมทีมงาน ได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองและเพิ่มแสงสว่าง ณ ศูนย์ฯ ออกเสียงประชามติร่าง รธน.(หอประชุม ๑๐๐ ปี อ.คำเขื่อนแก้ว) วันที่ ๗ ส.ค.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐
นายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว แจ้ง  หัวหน้าส่วน/หน่วยงาน/ผู้บริหารอปท/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผจก.ธนาคารทุกแห่ง/หน่วยเอกชนทุกแห่ง/ขรก. พนง. /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ปจ .ตำบลสารวัตรกำนัน. ผู้ช่วยผญบทุกท่าน. พี่น้องประชาชน. ทุกท่าน......./อ.คำเขื่อนแก้ว. ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติครั้งที่1เมื่อวันที่19สิงหาคม พ.ศ2550 คิดเป็นร้อยละ44 โดยเป็นอำเภอที่มีผู้ไปใช้สิทธิน้อยที่สุดใน9อำเภอ..วันที่7สิงหาคม 2559 นี้จึงขออนุเคราะห์. ขอความร่วมมือทุกท่าน เชิญชวนพี่น้องปชช.ผู้มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้านแบบถึงตัวประชาชน. ญาติมิตรที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนไปใช้สิทธิให้มากที่สุด.ส่วนอำนาจการตัดสินใจเป็นของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง...ไม่เป็นอำเภอที่มีผู้ไปใช้สิทธิน้อยที่สุดหรือลำดับท้ายๆของจว. ยส ครับ...ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ
นายพินิจ บุญวรรณ ปลัดจังหวัดยโสธร ได้เดินทางมาสังเกตุการณ์การเตรียมความพร้อมของ ศูนย์ประสานงานการออกเสียงประชามติอำเภอ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว
ทั้งนี้ ด่วน..นพ.สสจ.ยส.ให้ รพสต.รายงานผล จนทไป ประชามติ อสม. เคาะบ้านสื่อสารทุกหลัง
นพ.วันชัย เหล่าเสถียรกิจ มีหนังสือแจ้งให้ ผอ.รพ.สต.ทุกคนปฏิบัติ
และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
7 สิงหา ประชามติ  ประชาชนสะดวก ประชามติเที่ยงธรรม ประชาธิปไตยคุณภาพ  ประชามติ = referendum
คนสุดท้ายของการออกเสียงประชามติ จ.ยโสธร คุณยาย....อายุ 100 ปี อยู่บ้านนาดี ต.โคกนาโก อ.ป่าติ้ว
อ.นงลักษณ์ ครั้งนี้ มีนักเรียนลูกเสืออาสา กกต. ยุวกาชาด อาสา กกต. ช่วยปฏิบัติงานด้วย

กุดกุง ข้อมูล สมบูรณ์ มากครับ 6 คน ครบทุกคน 100 พอดี very good

กกต.ย้ำข้อห้ามที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ เช่น
1. ห้าม จำหน่ายหรือแจกสุราทุกชนิด ตั้งแต่ 18.00 วันที่ 6 สิงหาคม ถึงเที่ยงคืนวันที่ 7 สิงหาคม
2. ห้าม เผยแพร่ผลโพลประชามติก่อนปิดหีบลงคะแนน
3. ห้ามแสดงความเห็น หรือแชร์ข้อมูลที่บิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ
4. ห้าม ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง หรือเรียกรับผลประโยชน์ในการออกเสียงประชามติ
5. ห้าม เล่นการพนันทายผลออกเสียงประชามติ
6. ห้ามทำลายบัตรออกเสียง หรือทำให้บัตรออกเสียงเป็นบัตรเสีย
1.    ห้าม แสดงบัตรออกเสียงที่ลงคะแนนแล้วแก่ผู้อื่น
2.    ห้าม แสดงบัตรออกเสียงที่ลงคะแนนแล้วแก่ผู้อื่น
3.    ห้าม ก่อความวุ่นวาย
4.    ห้าม หลอกลวง บังคับขู่เข็ญให้ลงคะแนน
5.    ห้าม เปิด ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือขัดขวางการส่งหีบบัตร
6.    ห้าม ถ่ายรูปภายในหน่วยออกเสียงประชามติ

7.    ห้าม เซลฟี่กับบัตรออกเสียง รวมทั้งสื่อมวลชนสามารถถ่ายภาพจากพื้นที่นอกเหน่วยออกเสียง หรือนอกแถบสีเหลืองเท่านั้น ไม่สามารถถ่ายภาพในหน่วยได้ จะมีโทษทางอาญ

No comments:

Post a Comment