8/27/16

25สค.2559งานบันดาลใจ เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต Inspiration at Work วิชาการ เขตสุขภาพที่ 10

25สค.2559งานบันดาลใจ เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต Inspiration at Work วิชาการ เขตสุขภาพที่ 10
วันที่25สิงหาคม2559 ภาคเช้า ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ เข้าร่วมเวที การนำเสนอผลงานวิชาการ
ประเภทต่าง ในเวทีการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 10 ณ รงแรมเนวาด้า  คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี
            ประธานในงานโดย นพ.มรุต จิรเศรษศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
ภายใต้ชื่องาน งานบันดาลใจ เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต  Inspiration at Work
           
ทั้งนี้ นพ.สุรพร ลอยหา ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 10 และคณะผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 10 กำหนดจัดงาน
ประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้นในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 ณ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิชาการหลาก หลายประเภท ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

มีผู้ร่วมประชุม และผู้นำเสนอผลงานจากทุกหน่วยงาน จาก 5 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรม 

No comments:

Post a Comment