8/27/16

22สค.2559คปสอ.คำเขื่อนแก้วรับการประเมิน CUP Ranking ครั้งที่ 2/2559

22สค.2559คปสอ.คำเขื่อนแก้วรับการประเมิน CUP Ranking ครั้งที่ 2/2559
วันที่22สิงหาคม2559  วันนี้ ผม ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง และคณะ คปสอ.คำเขื่อนแก้ว รับการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ และจัดลำดับหน่วยงาน (Ranking)
ปี ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธร ครั้ง ที่ 2
โดย นายชำนาญ มาลัย สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว นำคณะ คปสอ.คำเขื่อนแก้ว
ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ภาคเช้า หัวหน้าคณะ โดย ภก.องอาจ แสนศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
และ นางเยาวดี ชาญศิลป์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
            พื้นที่รับการประเมิน จากการจับสลาก โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดกุง
ภาคบ่ายหัวหน้าคณะ โดย นายสุชาติ ไชยสัจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
            พื้นที่รับการประเมิน จากการจับสลาก โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กู่จาน


            ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขยโสธร ได้มีกำหนดออกประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ และจัดลำดับหน่วยงาน (Ranking) ปี 2559 จังหวัดยโสธร ครั้ง ที่ 2 ตามตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ทั้งสิ้น จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด
ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะแสดงให้เห็นถึงขอบเขต เนื้อหา รายละเอียด วิธีการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวัดและประเมิน การดำเนินงานแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ อันเป็นผลมาจาก การดำเนินกิจกรรมทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด

บรรยากาศทั่วไป เป็นไปด้วยความอบอุ่น ในการแลกเปลี่ยน ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ซึ่งกันและกัน ด้วยดี 

No comments:

Post a Comment