8/21/16

5สค.2559ทั่วประเทศ_ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอขอกำหนดตำแหน่งตามกฎหมาย

5สค.2559ทั่วประเทศ_ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอขอกำหนดตำแหน่งตามกฎหมาย
วันที่5สิงหาคม2559ผมนายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง ขอชืนชมทีมงาน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่สามารถรวมตัวกัน เป็น ชมรมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด เขต ภาค ประเทศ ภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง และในวันนี้ นายวรวิทย์ สอดศรี ประธานชมรมผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอแห่งประเทศไทย และคณะ ร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรต่างๆ ได้รวมตัวกัน ยื่นหนังสือ ถึง ปลัดกระทรวงสาธรณสุข เพื่อ ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอให้ถูกต้องตามกฎหมาย   


ปัจจุบัน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ยังไม่มีกรอบ อัตรา ตำแหน่ง ตามกฎหมาย แต่มีหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ทำหน้าที่ช่วยสาธารณสุขอำเภอในการบริหารงานสาธารณสุข ในระดับอำเภอ แต่อย่างไรก็ตาม การมอบหมายหน้าที่ ให้ก็ควรต้องส่งเสริมขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ด้วย นั่นคือ ทั้งความก้าวหน้า และโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น ทั้ง ระดับ ชำนาญการพิเศษ หรือ จพ.สาธารณสุข อาวุโส ในเลขตำแหน่งของตนทุกตำแหน่ง ทุกคน (ทั้งประเทศ) 

No comments:

Post a Comment